• Democratische waarden en vrijheden onderschrijven
  • Geloof is privézaak, geen plicht van de gemeenschap

  • Tolerantie vraagt ook om geloof in eigen waarden


Democratische waarden en vrijheden onderschrijven
Wat OPA betreft maken we ons ook in Alkmaar nog steeds druk over integratie. Alkmaar is een vrije stad met inwoners die een vrije ‘kaaskoppenmentaliteit’ delen. Ook als je uit een andere cultuur komt.

Want als multicultureel samenleven betekent dat verschillende culturen zich blijven vastklampen aan hun eigen cultuur, ideeën en tradities, ook als die strijdig zijn met onze democratische vrijheden, dan is integratie ver te zoeken.

Natuurlijk mag iedereen vasthouden aan eigen gebruiken, of religie. Wij leven immers in een vrij land. Maar het bewaren van je eigen culturele erfenis kan alleen als het gepaard gaat met het aanpassen van die tradities in een vorm die past in onze rechtsstaat. En dan is er geen plaats voor ideeën en gebruiken zoals discriminatie, rassenwaan, vrouwenonderdrukking, religieus fanatisme, eerwraak en homohaat. Deze denkbeelden zijn principieel ontoelaatbaar in een vrij land. Diversiteit is prima, maar alleen op basis van gedeelde beginselen, gedeelde maatschappelijke normen en waarden en een gedeeld ‘Alkmaargevoel’.

Geloof is een privézaak, geen plicht van de gemeenschap
Van OPA mag iedereen zijn eigen godsdienst praktiseren en er ook voor uitkomen, maar het kan nooit zo zijn dat onder het mom van religie iemand jou ongewild een godsdienst of “godsdienstige” gebruiken gaat opdringen. In een seculiere samenleving is godsdienst een individueel recht, geen plicht van de gemeenschap. Het is dus niet de Kerk of Moskee die bepaalt wat mag of niet mag, maar de democratische samenleving zelf, waarin burgers uiteindelijk bepalen, via hun volksvertegenwoordiging, wat goed of fout is. Deze democratische verworvenheid wil OPA zeer kostbaar en mag nooit onder druk komen staan. OPA gaat er ook vanuit dat financiering van religieuze gebouwen, zoals moskeeën, transparant is en niet gefinancierd zal worden met geld van buitenlandse overheden.

Tolerantie vraagt ook om geloof in eigen waarden
In Alkmaar leven verschillende bevolkingsgroepen naast en met elkaar. Uitgangspunt voor OPA is dat we iedereen in gelijke situaties ook gelijk behandelen, ongeacht afkomst, geloof of geaardheid. Gelijke kansen en mogelijkheden, maar ook gelijke verantwoordelijkheden voor zichzelf en zijn of haar omgeving. Dat betekent voor OPA dat tolerantie naar andersdenkenden en andere religies gewoon ook gepaard gaat met geloof in en trots op eigen waarden en tradities. Tolerantie betekent niet dat je die waarden moet inleveren omwille van ‘de lieve vrede’ of ‘politieke correctheid’. Zo mag van OPA iedereen gewoon Sinterklaas met een zwarte Piet vieren, blijft het Kerstfeest gewoon het Kerstfeest en gaan we dat niet ineens ‘fijne feestdagen’ of ‘fijne dagen’ noemen. Tolerantie betekent immers ook dat elk feestje zijn eigen naam mag hebben. En dat elk feest vanaf 2018 in Alkmaar ook gewoon bij die eigen naam genoemd mag worden. Of het nu gaat om het Suikerfeest, of het traditionele Paasfeest of een 5 mei-viering.

Culturele diversiteit is mooi, want verschil mag er zijn, maar mag niet leiden tot het ‘afwaarderen’ van eigen, gedeelde culturele waarden en tradities. Wij vieren dus gewoon Pasen, wensen we elkaar ook ‘Vrolijk Pasen’, met een Paashaas en paaseieren en, voor wie dat lekker vindt, een Paasstol.