• OPA stimuleert midden- en kleinbedrijf, ook in wijken/kernen
  • OPA gaat vrijetijdseconomie en toerisme stimuleren
  • Alkmaar winkelstad
  • Alkmaar bruisende stad
  • Evenementen en investeringen samen met ondernemers
  • OPA voor zzp-ers
  • Kenniseconomie en onderwijs
  • Ondernemers zijn de motor van onze economie

Het uitgangspunt van OPA is dat ondernemers in de stad vrij baan moeten krijgen om te investeren. Het zijn in de meeste gevallen de ondernemers die zorgen voor de werkgelegenheid en dynamiek in onze stad. OPA wil doorgaan op de ingeslagen weg, waarbij de rode loper werd uitgelegd voor de ondernemers. In een door de rekenkamer gehouden onderzoek over het economisch beleid van dit college scoorden we een 7,5.

De economie en werkgelegenheid laten zich niet leiden door stadsgrenzen. Een gevarieerde en regionaal sterke economie is voor Alkmaar een onmisbare pijler voor de toekomst, want hoe meer variëteit hoe meer mogelijkheden om klappen op te vangen die in bepaalde sectoren kunnen vallen.

Alkmaar is ook een werkstad, waarbij een bloeiend midden- en kleinbedrijf onmisbaar is. OPA blijft inzetten in op kwalitatief goede bedrijventerreinen aan de rand van de stad. Hoe meer mensen in hun eigen stad kunnen werken, hoe minder ergernis en overlast door filevorming rondom de stad.

OPA stimuleert kwaliteit in midden- en kleinbedrijf. Zowel op het gebied van de dienstverlening als van de maak- en reparatie branche. OPA heeft de afgelopen tijd extra ingezet op een goed functionerend ondernemersloket dat adequaat en snel reageert op vragen en verzoeken van bedrijven. OPA heeft het overleg met allerlei ondernemers in de stad een boost gegeven, zo is in 2013 het Alkmaarse Bedrijven Centraal (ABC) platform opgericht waar bedrijven en gemeente over politiek inhoudelijke onderwerpen elkaar kunnen discussiëren maar ook de gemeente voeden. Ondernemers en ZZP -ers die lid willen worden zijn van harte welkom. Ook heeft Alkmaar twee maal per jaar een ondernemers netwerkborrel waar bedrijven makkelijk in contact kunnen komen met het college en raadsleden. En natuurlijk voor ondernemers het spreekuur met de wethouder. Dit blijven we doen.

Voor de ontwikkeling van het gebied Overstad is gekozen voor een ontwikkelingsgerichte benadering waarbij bedrijven de maximaal mogelijke vrijheid krijgen om zaken te ontwikkelen. OPA heeft er voor gezorgd dat er mooie ontwikkelingen hebben plaatsgehad, de bioscoop, Victorie, verlaging Noorderkade en de uitbreiding van het stadsstrand De Kade. OPA zet zich nu in om onderin het Ringersgebouw horeca te laten komen, mogelijk vergezeld door een bloemenmarkt van bij voorkeur Alkmaarse ondernemers. Zo maak je Overstad gezelliger!

In de nieuwe gemeente Alkmaar is ook de agrarische sector belangrijk voor de economie. Voor deze ondernemers zal het ondernemersloket goed toegerust moeten zijn met ambtenaren die verstand hebben van deze sector, die erg belangrijk is voor de voedselvoorziening. Niet alleen voor Alkmaar, maar wereldwijd. De sector loopt nogal eens aan tegen provinciale regelgeving. OPA vindt dat Alkmaar zich moet inzetten om deze provinciale regelgeving te versoepelen, en ook zodat schaalvergroting mogelijk blijft, zonder onevenredige aantasting van het landschap. OPA wil alle boeren gelijk behandelen en is dus geen voorstander van het (financieel) bevoordelen van bepaalde groepen, zoals biologische boeren.

Vrijetijdseconomie en toerisme
OPA wil vrijetijdseconomie en toerisme stimuleren. Alkmaar heeft een prachtige historische binnenstad, een gezellig uitgaansklimaat en een unieke groene landschappelijke omgeving om zich heen, die van grote natuur- en cultuurhistorische waarde is. Deze sterke punten, en de ligging dicht bij de Randstad, maken Alkmaar niet alleen aantrekkelijk als woon- en leefomgeving, maar ook als een omgeving waar je kunt ontspannen, uitblazen en uitwaaien en kunt genieten van cultuur en natuur. OPA heeft zich de afgelopen jaren sterk geïnvesteerd in relaties met bestuurders en ondernemers uit de regio Amsterdam om zo met die regio mee te kunnen doen voor de grote hoeveelheid toeristen en zakenlui die Amsterdam aandoen. Alkmaar kan richting Amsterdam een soort scharnierfunctie vervullen tussen Amsterdam en de regio Alkmaar.

Daarbij hoort ook dat er extra havenactiviteiten komen om zo ook het Kanaal beter te benutten. OPA gaat Alkmaar ook meer als historische stad promoten. Gecombineerd met de vele molens en monumenten in Schermer en Graft-De Rijp en de nabijheid van duinen en kust heeft Alkmaar goud in handen.

OPA is er voorstander van geweest om de toeristen belasting in te voeren. OPA wil deze ook niet afschaffen, waarom zou de Alkmaarder zelf moeten meebetalen aan campagnes om toeristen te trekken? Deze worden nu (grotendeels) betaald uit deze belasting, een eerlijk verhaal.

Alkmaar winkelstad
OPA weet maar al te goed dat de Alkmaarder trots is op zijn winkelstad. Alkmaar heeft een grote variëteit aan winkels en dat wil OPA graag zo houden. Om winkelstad te kunnen blijven gaat OPA voor een betere bereikbaarheid van de stad. Steeds meer mensen combineren internetwinkelen met traditioneel winkelen. Zij vinden het daarbij extra prettig als je in een winkel ook een kopje koffie of sapje kunt drinken, of iets kleins kunt eten. OPA steunt deze nieuwe concepten. Daarvoor moet de huidige regelgeving versoepeld of afgeschaft worden. Het probleem daarbij is dat we daarbij afhankelijk zijn van de Haagse molens; zij gaan over deze wetgeving die blurring wordt genoemd; de initiatieven die het vorige kabinet samen met pilot gemeenten is gestart lijken in de ijskast te zijn gezet.

OPA heeft de laatste jaren ingezet op evenementen die het winkelen meer tot een beleving maken. De winkelstad Alkmaar bezoeken moet meer een beleving zijn; alleen dan kan de winkelstad echt concurreren met internetwinkelen. Er is een klein aantal mensen dat dan vindt dat je dan alleen een ondernemerspartij bent. OPA houdt van ondernemende mensen en wijst er op dat er ook heel veel mensen in loondienst werken in het winkelbedrijf. En er zit geen Alkmaarder te wachten op gaten in ‘zijn’ winkelstad. OPA houdt vast aan de 500 m2 grens op Overstad op het gebied van winkels. Overstad is een fantastisch gebied aan het worden, maar moet niet de oude historische binnenstad leegvreten als het om kleinere winkels gaat. Zeker niet in onze ‘kleine’ straatjes, die minstens zo mooi zijn als die in Amsterdam.

Alkmaar bruisende stad
OPA heeft de vrije sluitingstijden doorgevoerd. Een klein aantal cafés maakt hiervan structureel gebruik, een ander aantal incidenteel wanneer ze een barretje vol hebben. Het culturele veld profiteert hier ook van, want het biedt extra werkgelegenheid voor artiesten en de uitstraling van Alkmaar wordt er door versterkt. Wij vinden dit belangrijk om onze stad aantrekkelijk te houden voor jongeren en anderen die wel eens later uit willen. Er moet in de stad altijd wat te doen zijn.

Ook dit maal heeft OPA de wens dat de winkels in de binnenstad langer open zijn, bijvoorbeeld tot een uur of 20.00 op zaterdag. Hiervoor hoeft de winkel-verordening niet te worden aangepast, dat mag nu ook al. Tot op heden is het niet gelukt, de kleine ondernemers werken ook al zo hard. OPA respecteert dat ook, zij gaan erover. Maar het zou de stad heel goed doen. Wat de stad ook heel goed doet zijn de Shopping Night evenementen, daar gaan we mee door, mede dankzij de inzet op deze zaterdagavonden van de ondernemers. Mocht de vraag komen dan is OPA ook voorstander van het verstrekken van een of meerdere nachtwinkel-vergunningen.

Alkmaar een stad van kaas, molens en straks ook bloemen
OPA wil van Alkmaar een Kaasstad- Plus maken. Het product Kaas en onze iconische Molens kunnen nog meer worden gelabeld aan onze stad Alkmaar. Dit levert meer bezoekers op die langer blijven in de stad en besteden. Ideeën om te komen tot een kaasbeleving op en rond het Waagplein waarbij je 365 dagen per jaar Alkmaar als kaasstad kan beleven worden van harte ondersteund.

OPA staat positief tegenover het idee van de Tuinen van Holland. Bloemen, Molens (water) en kaas zijn goed te combineren. Het positieve van dit idee is dat het de toeloop van bezoekers verdeeld over de gemeente. OPA wil hiermee ook de toeristen bereiken de nu in Bergen op vakantie zijn. Naast de winkelstad hebben zij dan nog een extra attractie. OPA wil dit plan, door veel ondernemers en deskundigen gesteund, laten bloeien in een nieuw coalitieakkoord met collega partijen.

Alkmaar moet kansen van de kust beter benutten
Het college heeft Alkmaar Marketing geëvalueerd. De evaluatie is nu aangeboden aan de raad. OPA wil dat in de nieuwe periode AM strakker op resultaten wordt beoordeeld, dit kan in de vorm van het uitzetten van een tender in de markt of door scherpere prestatieafspraken maken. Het is misschien van nog wel groter belang de uitgestoken hand van Amsterdam te pakken en te komen tot een intensieve samenwerking met de Amsterdamse organisatie. In deze samenwerking moet nadrukkelijk meer aandacht komen voor de samenwerking tussen Alkmaar en Bergen, OPA is op het gebied van economie, leisure en toerisme nadrukkelijk voorstander van een intensieve samenwerking met kustgemeente Bergen.

Evenementen en investeringen samen met ondernemers
Uitgangspunt is dat het faciliteren van evenementen door de gemeente een must is om als winkelstad te overleven. Gedaan heeft OPA dat ook de afgelopen periode. De komende jaren willen we dat beleid voortzetten. Het aantal evenementen is de afgelopen jaren niet toegenomen, wel het aantal bezoekers ervan. Evenementen zijn belangrijk voor economie en gezelligheid in de stad. Het aantal hoeft wat OPA betreft niet te verminderen, wel moet er strenger gehandhaafd worden op geluidsoverlast bij evenementen.

OPA wil dat de gemeente samen met ondernemers investeert in de stad. Dat kan in evenementen zijn, maar bijvoorbeeld ook in veiligheid voor bedrijventerreinen.

OPA is geen voorstander van mega-subsidies vanuit de gemeente om een groot sportevenement te organiseren, zoals een aantal jaren geleden International Children Games. Dergelijke dergelijke subsidies alleen verantwoord als een evenement terugkombezoek naar onze stad genereert en bijdraagt aan economie en werkgelegenheid.

Indien ondernemers en hun organisaties in de nieuwe periode met een verzoek komen om de OZB voor bedrijven te verhogen en hiervan zelf te investeren in de stad, in de vorm van een ondernemingsfonds, staan wij hiervoor open. De organisaties moeten het draagvlak wel kunnen aantonen.

OPA voor de ZZP-er
De afgelopen tijd heeft OPA zich ingezet voor de ZZP-er in Alkmaar. ZZP-ers krijgen de gelegenheid om opleiding te volgen zoals “Ondernemen Werkt”. Niet alleen dienstverlenende, maar ook producerende ZZP-ers moeten volgens OPA worden gefaciliteerd met werkruimten en ontmoetingsplekken. Ook Alkmaarders die vanuit een bijstandsuitkering ZZP-er willen worden, moeten zo veel mogelijk die kans krijgen. jongeren en starters op de arbeidsmarkt zijn zich vaak nog weinig bewust van de mogelijkheden van zelfstandig ondernemerschap, dit mag meer gestimuleerd worden als investering in de Alkmaarse toekomst.

Kenniseconomie en onderwijs: Makers hebben de toekomst!
Zonder onderwijs geen kennis en innovatie. Daarom wil OPA investeren in onderwijs en kenniseconomie. Daarbij hoort een onderwijsklimaat waarin kwaliteit het wint van kwantiteit. En onderwijs dat aansluit op de vraag van de arbeidsmarkt. Dat betekent voorrang voor techniekonderwijs en goed onderwijs voor de zorgeconomie. En onderwijs dat voor jongeren aantrekkelijk is. OPA maakt zich sterk voor nieuwe opleidingen op het gebied van technologie en communicatie (ook belangrijk voor de zorg), duurzaamheid en creatieve beroepen zoals industriële vormgeving en design. OPA denkt dat er ook goede kansen liggen om vakman of –vrouw te worden in de toekomst; onderwijsinstellingen kunnen hier meer aandacht aan besteden. Steden en regio’s met goede opleidingsmogelijkheden doen het ook goed op het gebied van werkgelegenheid en zijn aantrekkelijk voor jongeren.