Beter veiligheidsgevoel
Uitgangspunt voor OPA is een zero- tolerancebeleid van politie, dat zich moet richten op bepaalde prioriteiten. OPA geeft prioriteit aan het terugdringen drugsoverlast, overlast dak– en thuislozen en jeugdoverlast. Straatterreur moet aangepakt worden en ook vrouwen moeten te allen tijde veilig over straat kunnen. Een actieve en persoonlijke terugkoppeling van wat er met een melding is gebeurd, kan bijdragen aan een beter veiligheidsgevoel.

OPA vindt dat er meer cameratoezicht kan komen en dat de nieuwste technieken op het gebied van cameratoezicht moeten kunnen worden ingezet om het veiligheidsgevoel te vergroten.

Een goed preventiebeleid kan incidenten voorkomen en daarmee het veiligheidsgevoel vergroten. Alkmaar kent een traditie van sterk inzetten op preventie. De Onafhankelijke Partij Alkmaar kan zich goed voorstellen dat er meer geld wordt gestoken in een hardere aanpak van overlast. OPA is ervan overtuigd dat dit ook echt bijdraagt aan vergroten van het veiligheidsgevoel.


Meer toezichthouders en actieve terugkoppeling
Het aantal inspecteurs stadstoezicht kan worden uitgebreid. OPA wil per wijk een wijk-toezichthouder die geregeld zichtbaar is in en aanspreekbaar voor de wijk. OPA vindt dat de huidige afdeling stadstoezicht goed werk verricht; zij gaat actief in op meldingen. De terugkoppeling naar wat er met een melding is gebeurd kan beter. Dit moet persoonlijk en altijd zo snel mogelijk gebeuren: per mail of telefoon.

De parkeerhandhavers moeten weer in dienst van de gemeente komen. Met wat bijscholing kunnen zij breder worden ingezet dan alleen voor parkeerboetes. Er zijn belangrijkere dingen dan verkeerd parkeren of te laat bij de parkeermeter zijn. Als je ziet dat er nu 24 mensen op algemene handhaving worden ingezet, en 13 op parkeerhandhaving is het evenwicht wel zoek. Als je een deel van de parkeerhandhavers breder inzet, dan is dat ook positief voor het veiligheidsgevoel. De inspecteurs stadstoezicht mogen geen zichtbaar religieuze uitingen, zoals een hoofddoek, keppel of kruis, dragen. De inspecteurs zijn namelijk in dienst van de overheid en dienen onafhankelijk te zijn.

 

Extra aandacht voor (mobiel) cameratoezicht
Cameratoezicht en het gebruik van drones zijn goede instrumenten zijn om de veiligheid in bepaalde gebieden te vergroten. OPA vindt dat Alkmaar vooruitstrevend moet zijn op het gebied van de ontwikkeling van toepassing van camera’s. De nieuwe technieken kunnen een goede aanvulling zijn op de ogen van het menselijk toezicht en handhaving. Slimme camera’s en drones kunnen -tijdelijk-worden ingezet in wijken of kernen waar de overlast of de onveiligheid toeneemt. OPA wil een sterke lobby voeren om het conservatisme dat in Nederland heerst rond camerabewaking om te buigen.

De politie werkt momenteel met ANPR- camera’s. Dat zijn camera’s die kentekens herkennen en ingezet worden om verdachten op te sporen. Er hangt al een aantal van die camera’s op de Ringweg Alkmaar. OPA wil in goed overleg met de politie onderzoeken welke mogelijkheden er zijn ook verdachten op te sporen die bijvoorbeeld hebben ingebroken in onze stad of een ander crimineel feit hebben gepleegd. Als camera-toezicht helpt, zoals in Overdie is gebeurd, dan moeten die camera’s niet weggehaald worden als het weer rustiger is geworden. Want dan komt de ellende weer terug. Bij dit soort plekken, zoals bij de Zonkantflat, hoort een permanente camera te staan.

 

Voortzetting Top-40 aanpak
Binnen Alkmaar is een Top 40 in kaart gebracht. Dat zijn mensen met meervoudige problematiek die anderen tot last zijn (veelplegers). Deze groep moet sociaal, maar ook daadkrachtig worden aangepakt.

 

Preventief fouilleren
Uitgangspunt is dat OPA de burgemeester steunt wanneer zij een gebied uitroept tot een risicogebied waar preventief gefouilleerd mag worden. OPA vindt dit een goed middel om criminaliteit terug te dringen.


Stevige aanpak huiselijk geweld
Uitgangspunt van OPA is dat geweld niet wordt getolereerd. OPA wil de stevige aanpak van huiselijk en seksueel geweld voortzetten. Dat geldt voor geweld tegen kinderen, vrouwen, maar ook steeds meer voor geweld tegen ouderen. Van OPA mag de burgemeester ruim gebruik maken van haar bevoegdheid om plegers van huiselijk geweld een huisverbod en zo nodig een straatverbod op te leggen.

Wapens onder jongeren is niet normaal
Soms lijkt wel -gelukkig dus zeker niet altijd-: hoe groter het mes, hoe belangrijker iemand zich voelt. We moeten wapens onder jongeren uitbannen, bijvoorbeeld door goede voorlichting op scholen. Daar kan ook het gesprek gevoerd worden over het achterliggende gevoel van juist onveiligheid, waar veel jongeren last van hebben.

OPA heeft gepleit in 2020 om een messenverbod op te nemen in de gemeentelijke regelgeving, naar model Zaanstad. Het college wees dit af. OPA wil niet langer wachten en dit direct in Alkmaar invoeren.


Parkeergarages alleen toegankelijk voor tickethouders
OPA constateert dat de overlast van zwervers in parkeergarages nu wordt aangepakt door hen te verzoeken te vertrekken. Dat werkt niet. Soms zitten er zwervers in de parkeergarage waar je dan letterlijk overheen moet stappen.

OPA is er voorstander van dat de garages worden afgesloten en alleen met parkeerticket of –pasje te openen zijn, net zoals in andere steden. OPA heeft hier in november 2021 wederom om verzocht.

Straattegeloffensief en betere stoepen en opritten
Een ongeluk zit soms in iets kleins zoals een enkele losliggende of scheefliggende stoeptegel. OPA wil het ingezette straattegeloffensief voortzetten en verbeteren. Dit zou per wijk of buurt kunnen worden aangepakt, bijvoorbeeld met een ‘stoepenpatrouille’ of ‘stoepenbrigade’ per buurt die samenwerkt met Stadswerk 072. Daarnaast wil OPA dat ook rolstoel- en rollatorgebruikers en scootmobielers veilig op hun plek van bestemming kunnen komen. Duidelijke, plezierig te berijden opritten, goed gemarkeerd en breed genoeg om de naast lopende begeleider te kunnen gebruiken.


Vuurwerk
OPA staat achter een vuurwerkverbod in het centrum. Een algeheel vuurwerkverbod is op lokaal niveau niet te handhaven en ook mede afhankelijk van landelijke wetgeving. OPA is wel voor het instellen van vuurwerkvrije zones, bijvoorbeeld rond molens, zorgcentra en andere kwetsbare plekken. OPA kan zich voorstellen dat een algeheel vuurwerkverbod aan de hele bevolking van Alkmaar wordt voorgelegd, bijv. met wijkgerichte gesprekken en/of een raadplegend referendum. OPA zal zich dan houden aan de uitkomst hiervan.

Houdt lokale politiek onafhankelijk

OPA staat voor de inbreng van burgers. Inwoners weten immers beter wat er speelt dan ambtenaren en bestuurders achter hun bureau. Volg de Onafhankelijke Partij op onze social media kanalen, schrijf u in op onze nieuwsbrief of neem direct contact op met onze raadsleden.