OPA en veiligheid: samen werken aan veiligheid
  • Vier extra Alkmaarse politieagenten
  • DNA spray en inbraakpreventie
  • Gemeentelijk toezicht 24/7 bereikbaar
  • Uitbreiding cameratoezicht
  • Top 40 lastpakken aanpakken
  • Harde aanpak huiselijk geweld
  • Strenge aanpak risicojongeren
  • Straattegel-offensief en betere opritten

Beter veiligheidsgevoel
Uitgangspunt voor OPA is een zerotolerancebeleid van politie, dat zich moet richten op bepaalde prioriteiten. Zolang de pakkans voor een parkeerovertreding vele malen hoger ligt dan die voor een woninginbraak, zijn de prioriteiten niet goed gesteld. Voor OPA is het onacceptabel dat bij sommige mensen angst heerst om ’s avonds over straat te lopen, door fietstunneltjes te rijden, of dat ze bang zijn voor drugsdealers, hangjongeren of overlastgevers. Het aantal kleine criminelen, intimiderende hangjongeren en rotzooitrappers is relatief klein, maar het effect op onveiligheidsgevoelens is enorm.

De afgelopen jaren is het veiligheidsgevoel wel verbeterd. Voor OPA blijft veiligheid de hoogste prioriteit hebben en mag de politie harder optreden, ook voor kleinere vergrijpen.

OPA vindt dat de nieuwe en de nieuwste technieken op het gebied van cameratoezicht moeten kunnen worden ingezet om het veiligheidsgevoel te vergroten.

OPA’s 5 puntenplan om veiligheid te verbeteren
Punt 1: OPA stelt vier extra politieagenten aan
Nu “Den Haag” al jaren de bezetting bepaalt voor de politie in Alkmaar en ondanks mooie beloften onvoldoende over de brug komt, vindt OPA dat Alkmaar zelf 4 extra agenten moet gaan bekostigen. Bijkomend voordeel is dat deze mensen automatisch zijn uitgerust met wapenstok e.d. Eerder heeft OPA gepleit om de inspecteurs toezicht ook uit te rusten met wapenstok, dit is door hetzelfde Den Haag geblokkeerd.

De gemeente bepaalt waar deze agenten worden ingezet. De vier agenten komen in dienst bij de politie en treden op als coördinatoren richting de Alkmaarse inspecteurs stadstoezicht. Zij worden projectmatig ingezet in wijken waar veel overlast is of inbraken zijn. De veiligheidscoördinatoren zorgen voor een meer effectieve samenwerking tussen politie en gemeente. OPA wil uiteindelijk dat politie en inspecteurs stadstoezicht gezamenlijk gaan surveilleren.

OPA realiseert zich dat het lokaal aanstellen van vier Alkmaarse agenten een non-conformistische opvatting is en mogelijk nieuw voor Nederland, maar acht dit wel noodzakelijk. De burgemeester wordt gevraagd dit te regelen. Wij gaan ervan uit dat dit lukt. Want waarom kan je hier nu tegen zijn? Mocht het niet lukken, dan stelt de gemeente vier ‘stadsmariniers’ aan die aantoonbaar ervaring hebben gehad als politieagent of marinier.

Punt 2: DNA-spray en inbraakwerende maatregelen
OPA wil ook DNA- spray introduceren in Alkmaar. Als je dat spul op je eigendommen spuit, weet de politie van wie zij zijn. Ook UV-pennen en graveerstiften dienen ditzelfde doel. Bij inbraak of diefstal kunnen die spullen dan makkelijker worden teruggegeven aan de rechtmatige eigenaar. In 2018 wil OPA voor de eerste 500 flessen DNA spray 50 euro per fles subsidie geven. De kosten voor de burger bedragen dan 25 euro. De spray is af te halen bij het stadskantoor. In 2019 wordt naar de resultaten gekeken en wordt bepaald of het project wordt gecontinueerd.

Voor 200 huishoudens wordt een subsidie ter beschikking gesteld om inbraakwerend hang en sluitwerk aan te schaffen. Dit op basis van een fifty-fifty regeling. Binnen een jaar na afname van deze regeling wordt de effectiviteit ervan bepaald.

Punt 3: Gemeentelijk toezicht 24 uur per dag
OPA heeft er de afgelopen periode voor gepleit dat gemeentelijk toezicht ook in de nachtelijke uren bereikbaar moet zijn, vooral in de weekenden om direct te kunnen handhaven voor geluidsoverlast. Met een betere samenwerking tussen politie en inspecteurs stadstoezicht wordt het gemakkelijk om dit ook voor de gehele week te organiseren.

OPA vindt dat wanneer er bij een horecagelegenheid meer dan een keer aantoonbaar overlast wordt veroorzaakt, de gemeente daar een portier verplicht kan stellen, dan wel andere maatregelen kan treffen. OPA vindt gezelligheid in de stad belangrijk, maar ook dat men zich aan de regels houdt.

Punt 4: extra aandacht voor (mobiel) cameratoezicht
OPA vindt dat cameratoezicht en het gebruik van drones goede instrumenten zijn om de veiligheid in bepaalde gebieden te vergroten. OPA vindt dat Alkmaar vooruitstrevend moet zijn op het gebied van de ontwikkelingen van camera’s. De nieuwe technieken kunnen een goede aanvulling zijn op de ogen van het menselijk toezicht en handhaving. Slimme camera’s en drones kunnen – tijdelijk- worden ingezet in wijken of kernen waar de overlast of de onveiligheid toeneemt. OPA wil een sterke lobby voeren om het conservatisme dat in Nederland heerst rond camerabewaking om te buigen.

Als in een buurt vaker wordt ingebroken kan de gemeente gedurende zo’n 6 maanden mobiele camera’s uitlenen. Wanneer dit nog niet heeft geleid tot aanhoudingen, kan de gemeente subsidie verlenen aan de buurt om op het eigen grondgebied van de woningen camera’s op te hangen. Deze moeten dan wel van een bepaalde kwaliteit zijn en slechts uitkijken op particuliere eigendommen.

De politie werkt momenteel met ANPR- camera’s. Dat zijn camera’s die kentekens herkennen en ingezet worden om verdachten op te sporen. Er hangt al een aantal van die camera’s op de Ringweg Alkmaar. OPA wil in goed overleg met de politie onderzoeken welke mogelijkheden er zijn ook verdachten op te sporen die bijvoorbeeld hebben ingebroken in onze stad of een ander crimineel feit hebben gepleegd. Mogelijk dat de vier extra agenten hier een rol in kunnen vervullen.

Punt 5: Voortzetting Top 40 problematiek
In de afgelopen periode heeft Alkmaar een start gemaakt met het in kaart brengen van een top 40. Dat zijn mensen met meervoudige problematiek die anderen tot last zijn. Deze groepering moet sociaal, maar ook daadkrachtig worden aangepakt. Dit beleid moet worden voortgezet.

Preventief fouilleren
Uitgangspunt is dat OPA de burgemeester steunt wanneer hij een gebied uitroept tot een risicogebied waar preventief gefouilleerd mag worden. OPA vindt dit een goed middel om criminaliteit terug te dringen.

Stevige aanpak huiselijk geweld
Uitgangspunt van OPA is dat geweld niet wordt getolereerd. OPA wil de stevige aanpak van huiselijk geweld voortzetten. Dat geldt voor geweld tegen kinderen, vrouwen, maar ook steeds meer voor geweld tegen ouderen. Van OPA mag de burgemeester ruim gebruik maken van zijn bevoegdheid om plegers van huiselijk geweld een huisverbod en zo nodig een straatverbod op te leggen.

Strenge aanpak risicojongeren
Uitgangspunt van OPA is dat risicovolle jongeren streng worden aangepakt. OPA vindt preventie cruciaal; dat moet dus ook strenger. Zeker als het om jeugd gaat die dreigt te ontsporen.

De beste preventie is er aan te werken dat deze jongeren, al dan niet met strenge hand, een schoolopleiding afmaken en werk vinden. Ouders hebben hierin een belangrijke taak. Als zij er niet in slagen om die taak naar behoren uit te voeren, waardoor kinderen van soms pas 12 of 13 jaar op straat rondhangen en daardoor risico’s lopen, dan moeten die ouders verplicht worden om mee te doen aan opvoedingsondersteuning.

OPA vindt dat deze jongeren de keuze hebben tussen werken of studeren. Als zij op straat rondhangen en deze keuze niet maken, dienen zij zich dagelijks op een gezette tijd zich te melden op het politiebureau.

Parkeergarages alleen toegankelijk voor tickethouders
OPA constateert dat de overlast van zwervers in parkeergarages nu wordt aangepakt door hen te verzoeken te vertrekken, hiervoor wordt soms ook een hond ingezet. Dat laatste is een dure maatregel. OPA is er voorstander van dat de garages worden afgesloten en alleen met parkeerticket of –pasje te openen zijn, net zoals in andere steden.

Vuurwerk
OPA staat achter het vuurwerkverbod in het centrum. Een algeheel vuurwerkverbod is niet te handhaven op lokaal niveau en mede afhankelijk van landelijke wetgeving op dit punt. Daarbij zou OPA wel graag zien dat het aantal vuurwerkvrije zones uitgebreid wordt, bijvoorbeeld rond molens en andere brandgevaarlijke of kwetsbare objecten.

Gereguleerde wietteelt: niet mee avonturieren
OPA is geen voorstander van het experimenteren met gereguleerde wietteelt in Alkmaar en heeft tegen een motie gestemd om Alkmaar als pilot gemeente aan te melden. De landelijke regering wil eerst in een klein aantal gemeenten proeven doen om daarna haar definitieve beleid te bepalen. OPA wil geen voorloper zijn op dit dossier en wacht de resultaten in andere gemeenten af.

Straattegel-offensief en betere opritten
Een ongeluk zit soms in een klein hoekje of kan veroorzaakt worden door een enkele losliggende of scheefliggende straattegel. OPA wil het ingezette Straattegel-offensief voortzetten. De fractie van OPA heeft zich de afgelopen jaren sterk gemaakt om onveilige situaties te op te lossen. Ook dat is in het belang van veiligheid. Daarnaast wil OPA dat ook kinderwagens, rolstoel- en rollatorgebruikers en scootmobielers veilig op hun plek van bestemming kunnen komen. Duidelijke, plezierig te berijden opritten, goed gemarkeerd en breed genoeg om met de naast lopende begeleider te kunnen gebruiken.