OPA wil dat het college zich houdt aan de toezegging

In de achterliggende jaren heeft Corona gezorgd voor een totale ontwrichting van onze maatschappij, alle Alkmaarders werden door verregaande maatregelen ernstig beperkt in hun vrijheid en bewegingsvrijheid. Deze beperking heeft geleid tot grote (mentale) problemen, met name bij onze jongeren. Uit onderzoek blijkt dat door de genomen maatregelen onder andere ernstige gezondheidsschades zijn ontstaan. Veel jongeren hebben zeer ernstige gevolgen ondervonden van de zeer beperkende Coronamaatregelen.

We kennen allemaal nog de trieste voorbeelden zoals; ouderen kregen geen bezoek meer van hun dierbaren, zieke mensen mochten niet meer bezocht worden, stervende mensen mochten niet meer bijgestaan worden door hun naasten, de avondklok beperkte iedereen in hun bewegingsvrijheid, uitvaarten mochten niet meer bezocht worden, jongeren werden ineens volledig geïsoleerd en moesten het doen zonder hun sociale contacten.

Bij veel Alkmaarders zijn de maatregelen hard binnengekomen.

Omdat de omvang van de genomen maatregelen een enorme weerslag had op alle Alkmaarders waarbij iedereen ernstig in hun bewegingsvrijheid werd aangetast is er in de gezamenlijke commissievergadering van 9 februari 2021 om een eindevaluatie gevraagd. De toenmalig waarnemend burgemeester Roemer (tevens voorzitter van de Veiligheidsregio en lid van het veiligheidsberaad) zag de noodzaak in en heeft dit verzoek volmondig gehonoreerd.

Nu de landelijke overheid nog niet heeft besloten tot een eindevaluatie lijkt het ons daarom bijzonder zinvol dit wel te doen op lokaal niveau.

Op 4 juli 2023 ontvingen wij het bericht dat ondanks de toezegging door waarnemend burgemeester Roemer er geen eindevaluatie zal worden gehouden. Wij kunnen ons niet in dit besluit vinden hebben daarom de volgende vragen aan het college.

De Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) heeft daarom de volgende artikel 42 vragen aan het college;


Is het College het met ons eens dat de toezegging van waarnemend burgemeester Roemer uitgevoerd moet worden? Zo nee, waarom niet?

 

Heeft het College er bij de Veiligheidsregio op aangedrongen om een uitgebreide evaluatie te ontvangen? Zo nee, waarom niet?

 

Is het College bereid om de Veiligheidsregio dringend te verzoeken deze evaluatie alsnog uit te voeren? Zo nee, waarom niet?

 

Kan het college aangeven hoe het besluit tot stand is gekomen om de evaluatie tot op heden niet uit te voeren? Graag ontvangen we een schriftelijke onderbouwing in de vorm van notulen en/of brieven.

 

Is het college het met ons eens dat er (zeker met de kennis van nu) vele lessen getrokken kunnen worden uit het gevoerde beleid in de Coronaperiode? Zo nee, waarom niet?

 

Wat zou u met de kennis van nu op lokaal niveau anders doen?

 

In afwachting van uw beantwoording,

 

Met vriendelijke groet,

 


Jan Hoekzema

Raadslid Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA)

Houdt lokale politiek onafhankelijk

OPA staat voor de inbreng van burgers. Inwoners weten immers beter wat er speelt dan ambtenaren en bestuurders achter hun bureau. Volg de Onafhankelijke Partij op onze social media kanalen, schrijf u in op onze nieuwsbrief of neem direct contact op met onze raadsleden.