Ook afnemers HVC dupe van koppeling gasprijs

Zoals u weet heeft de HVC het monopolie op stadsverwarming in onze gemeente. De gemeente Alkmaar is 1 van aandeelhouders van de HVC. De koppeling van stadswarmtetarieven aan de gasprijs jaagt afnemers nu - bij gebrek aan keuzemogelijkheden - op hoge kosten.

Zo kwam het ook dat de gemeenteraad door middel van inspraak van inwoners op 12 april een enquete ontving over de financiële gevolgen voor afnemers van stadswarmte. Vele benadeelde inwoners van Alkmaar ondertekenden een handtekeningen actie en er werd vanuit Alkmaar melding gemaakt van de (intransparante) tariefsverhogingen bij de Autoriteit Consument & Markt. (ACM)

Op 5 januari 2019 vroeg de OPA-fractie u om te bezien of het college de ongelukkige positie van afnemers van stadswarmte via de HVC te verbeteren c.q. te versterken. U gaf ons als antwoord (wij vatten even samen) weinig te kunnen doen in deze zaak.

Inmiddels is de urgentie toegenomen door de verdere stijging van de gasprijzen gecombineerd met een fors opgelopen inflatiecijfer. Wij vroegen u op 3 januari 2022 opnieuw om verbetering van de situatie. U verwees in uw antwoord naar financiële ondersteuningsmogelijkheden die er zijn om energiebesparende maatregelen te treffen, speciaal interessant voor door huishoudens die moeite hebben om de energierekening te betalen. Ook stelt u te verwachten dat de loskoppeling van de prijzen van stadswarmte aan de gasprijs in een nieuwe warmtewet geregeld zal worden, waarbij de invoeringsdatum van de nieuwe wet echter niet voor 2023 zal zijn. Wij rekenen u dit uiteraard niet aan, maar energiemaatregelen zullen de urgente problemen in ieder geval in 2022 niet oplossen.

Voor goede orde: de problemen van burgers met torenhoge energierekeningen zijn uiteraard niet beperkt tot hen die op het stadsverwarmingsnet zitten. Een veel grotere groep burgers is/zal door het aflopen van vaste contracten bij hun energieleveranciers in de komende maanden in grote financiële problemen gaan komen.

De Onafhankelijke Partij Alkmaar erkent uiteraard dat het hier gaat om Haagse politiek en landelijke wetgeving en dat de gemeentelijke mogelijkheden daarom beperkt lijken. Aan de andere kant gaat het wel om onze burgers die in de financiële problemen komen. En is de gemeente aandeelhouder in HVC. De Onafhankelijke Partij Alkmaar wordt benaderd door burgers die moeite hebben de financiële eindjes aan elkaar te knopen. Als partij met een stevige sociale paragraaf in haar partijprogramma trekt OPA zich de gang van zaken aan. OPA wil alle mogelijkheden aanpakken om de druk op Den Haag en HVC op te voeren en dus tempo maken met de toegezegde Haagse gelden voor burgers in de laagste inkomenscategorie die in de problemen komen. En ook om als aandeelhouder van HVC de druk op te voeren om te stoppen met de koppeling van de prijs van gas aan HVC-prijs voor restwarmte.

 

Wij hebben onderstaande vragen in kader van art. 42 RVO:

 

  1. Welke actie heeft u al ondernomen met betrekking tot de communicatie over- en de uitvoering van de (hernieuwde) Energietoeslag en wat zijn de behaalde resultaten?

     

  2. Doen wij er op dit moment echt alles aan om de druk op Den Haag op te voeren, via VNG, rechtstreeks naar de minister, publiciteit etc.? Zo ja, wat doen wij dan? Zo nee, waarom niet?

  3. Welke mogelijkheden benut u als gemeente - als aandeelhouder van de HVC - om op basis van de aangekondigde nieuwe warmtewet vooruit te lopen op de feitelijke invoering van de wetswijziging. Met andere woorden: welke invloed wilt/gaat u uitoefenen, om HVC te bewegen de koppeling alvast in 2022 (al dan niet gedeeltelijk) zelf al los te laten nog voor de wetswijziging van 2023 van kracht wordt? Dit in het belang van veel inwoners van Alkmaar.

 

Vriendelijke groet,

Ruud van Lier,

 

Onafhankelijke Partij Alkmaar

Houdt lokale politiek onafhankelijk

OPA staat voor de inbreng van burgers. Inwoners weten immers beter wat er speelt dan ambtenaren en bestuurders achter hun bureau. Volg de Onafhankelijke Partij op onze social media kanalen, schrijf u in op onze nieuwsbrief of neem direct contact op met onze raadsleden.