OPA: Versnelling bouw op plek Don Boscokerk

Op 3 jul jl. heeft de fractie van de Onafhankelijke Partij Alkmaar tijdens de
behandeling van de kaderbrief in de raad aandacht gevraagd voor de vertraging die
was aangekondigd door projectontwikkelaar BPD inzake bouw in Alkmaar Noord.
BPD kondigde in het Noord-Hollands Dagblad van 1 juli aan dat ze zichzelf niet wil
beconcurreren qua verkoop, eerst dan maar de appartementen op Overstad
verkopen alvorens Alkmaar Noord in de verkoop te doen. BPD houdt vast aan de
minimale eis dat 70% verkocht moet zijn wil men gaan bouwen. OPA heeft in de
raadsvergadering ervoor gepleit dat projectontwikkelaars ook een maatschappelijke
verantwoordelijkheid hebben, dat de appartementen toch wel worden verkocht en
aan u gevraagd om in overleg te treden met BPD om hen op andere gedachten te
brengen. U zou dit doen en heeft toegezegd ons te berichten wanneer dit tot andere
inzichten leidt bij BPD. OPA kan niet anders dan constateren dat geen bericht geen
goed bericht is. Er ontstaat vertraging in geplande woningbouw.


Daags na berichtgeving in NHD over de vragen van OPA mochten wij veel positieve
reacties ontvangen waaronder berichtgeving in het Financieel Dagblad van 4 juli jl.
waarin staat dat projectontwikkelaars meer risico nemen en eerder gaan bouwen.


Wij hebben de volgende vragen in het kader artikel 42 RvO


1. Is onze conclusie juist dat geen bericht van u geen goed bericht is in dit kader?
Heeft u met de projectontwikkelaar gesproken over maatschappelijke betrokkenheid
erz? Wat was daarop de reactie?

2. Bent u bekend met berichtgeving in het FD van 4 juli jl.? Zo ja leidt dit bij u en of de
projectontwikkelaars tot andere inzichten inzake de aanvang van de bouw in Alkmaar
Noord? Zo nee, waarom niet?

Bouwen! Aan de slag bij Geert Groteplein

De kerk Don Bosco moest snel gesloopt worden want er moest gebouwd worden.
Dat is al 15 jaar geleden. Het terrein- in bezit van Woonwaard- is nog steeds leeg.

Op vragen van een collega partij antwoordt u dat over dit gebied in 2024
prestatieafspraken worden gemaakt. Op technische vragen van ons antwoordt u dat
er niet eerder dan in 2026 of 2027 wordt gebouwd. OPA vindt dat te lang duren en
vindt dat deze plek alleen voor woningen moet worden gebruikt. Uit eerder
onderzoek is gebleken dat uitbreiding van winkels daar zeer concurrerend zou
worden voor het winkelcentrum Willem de Zwijger wat een begrip is in Alkmaar.

Wij hebben de volgende vragen in het kader van art 42 RvO.

Wat gaat u doen om het proces te versnellen voor deze plek zodanig dat er volgend
jaar al kan worden gebouwd?

Onderschrijft u het standpunt van OPA – gebaseerd op onderzoek – dat uitbreiding
winkels niet wenselijk is en dat er op Geert Groteplein volledig ingezet moet worden
op woningbouw? Zo nee, kunt u dat motiveren?

Met vriendelijke groeten,
Victor Kloos
Onafhankelijke Partij Alkmaar