Grote zorgen over de (brand)veiligheid van de Singelgarage

OPA: Was de (brand)veiligheid op orde ten tijde van de brand?

 

Alkmaar, 2 november 2020.

 

Geacht college,

Omdat de bezoekers van een parkeergarage er van uit mogen gaan dat de garage waarin zij parkeren veilig is en dat de geldende regels door de verantwoordelijke gemeente volledig zijn nageleefd zijn er dwingende regels en voorschriften opgesteld op basis van de volgende uitgangspunten;

Brandpreventie is het nemen van maatregelen ter voorkoming en beperking van brand, gevolgen van brand en het waarborgen van de ontvluchting van personen. Brandpreventieve voorzieningen dragen bij aan de brandveiligheid van een gebouw. Brandpreventie kent een regel- en een risicogerichte aanpak. De basis voor de regelgerichte aanpak is het Bouwbesluit.”

Eerder hebben wij vragen gesteld over de veiligheid van de Singelgarage. We hebben helaas moeten constateren dat de aanlevering van de stukken vaak zeer moeizaam tot stand komt, regelmatig zijn er meerdere verzoeken nodig om stukken te ontvangen. Helaas hebben we ook moeten constateren dat stukken al dan niet moedwillig niet ter beschikking worden gesteld. Als stukken uiteindelijk wel beschikbaar worden gesteld zijn alle documenten aan elkaar vast gekopieerd in een PDF, dat lijkt haast op een methode om voor verwarring te zorgen. Wij hopen dat de eigen dossiers van de gemeente deugdelijker zijn opgesteld. Om onze controlerende taak goed uit te kunnen voeren moeten wij vrije toegang hebben tot relevante stukken, helaas is dat niet het geval in deze zaak.

Wellicht zijn er technische vragen opgenomen in deze brief maar omdat de beantwoording van de eerder gestelde vragen niet of nauwelijks werden beantwoord hebben wij gekozen om alle (aanvullende) vragen via deze artikel 42 RVO-procedure te stellen.

We zijn helaas ook tot de conclusie gekomen dat de beantwoording van de vragen tegenstrijdigheden bevatten, al met al zeer oprofessioneel en zorgenbarend. Het lijkt of de gemeente de stukken met betrekking tot dit onderwerp niet op orde heeft.

De Onafhankelijke Partij Alkmaar heeft de volgende vragen in het kader van art. 42 RVO:

 

Wij komen eerst terug op uw brief van 28 augustus 2020 waarin u antwoorden geeft op de door ons gestelde artikel 42 vragen. Wij hebben de volgende (aanvullende) vragen;

 

 1. In de beantwoording van vraag 1 stelt u dat de afkeurpunten uit het CCV-rapport zijn uitgevoerd of zijn ingepland.

 • Vraag 1a: Wij ontvangen graag de opleverdocumenten van de uitgevoerde werkzaamheden. Graag ontvangen wij ook het rapport van de herkeuring na deze werkzaamheden.

Verder stelt u dat een nieuwe CCV-keuring gepland stond na de plaatsing van de RWA-installatie.

 • Vraag 1b: Realiseert het college zich dat het uitstellen van een keuring als gevolg heeft dat de Singelgarage tot de nieuwe keuring blijft afgekeurd en niet voldoet aan de in het Bouwbesluit gestelde veiligheidseisen? Graag uw onderbouwing.

 

 1. In de beantwoording van vraag 2 stelt het college dat de ventilatie wordt vervangen omdat deze aan het einde van de levensduur is. De vraag ging niet over het ventilatiesysteem maar over de RWA (rook warmte afvoersysteem). Dit zijn totaal verschillende systemen, is het college hiervan op de hoogte? We vroegen hiernaar omdat het college in de memo van 26-08-2020 stelt dat de aanbesteding voor de vervanging van de RWA in gang is gezet. Tevens stelt het college in deze memo dat de RWA functioneerde en ook tijdens de brand.

 • Vraag 2a: Houdt het college deze stelling overeind? Graag uw onderbouwing.

 

 1. In uw beantwoording van vraag 7 stelt het college over het ontruimingsplan; ‘Voor parkeergarages geldt geen verplichting tot een ontruimingsplan aan te bieden bij de gemeente’.

 • Vraag 3a:Blijft het college bij deze stelling? Graag uw onderbouwing en waar we dit terug kunnen vinden in de regelgeving.

Onlangs hebben wij het ontruimingsplan van de Singelgarage wel ontvangen,

 • Vraag 3b: moeten wij er van uit gaan dat de Singelgarage ten tijde van de brand wel een goedgekeurd ontruimingsplan had?

 • Vraag 3c: In het plan is het watermerk concept op iedere pagina opgenomen, kan het college verklaren vanaf wanneer het ontruimingsplan aanwezig was in de Singelgarage?

 • Vraag 3d: Om welke reden heeft het college dan eerder gemeld dat er geen ontruimingsplan was, en dat de verplichting tot een ontruimingsplan er helemaal niet was? Graag uw onderbouwing.

 

 1. In de beantwoording van vraag 8 geeft het college aan dat CCV-inspecties hebben uitgewezen dat niet alleen de Singelgarage 12 afkeurpunten had maar de andere parkeergarage ook een aantal verbeteringen noodzakelijk zijn.

 • Vraag 4a: Kunt u ons in het bezit stellen van de CCV-rapporten van de overige parkeergarage?

Ondanks herhaalde verzoeken om in het bezit te komen van alle CCV-rapporten is niet gereageerd.

 • Vraag 4b: Graag komen wij in het bezit van alle CCV-keuringsrapporten en een overzicht van de inmiddels uitgevoerde werkzaamheden, graag in combinatie met bewijsstukken.

 

In aansluiting op bovenstaande vragen en op basis van het uitgebrachte rapport van het IFV (Instituut Fysieke Veiligheid) hebben wij de volgende aanvullende vragen;

 

 1. De bouwvergunning voor de Singelgarage is aangevraagd in 1997, het Bouwbesluit uit 1992 is hierop van toepassing. In het Bouwbesluit is o.a. opgenomen dat een parkeergarage moet zijn voorzien van een Rook Warmte Afvoer (RWA). In de Singelgarage is echter (tegen alle regelgeving in) nooit een RWA-installatie geïnstalleerd. De garage beschikt ook niet over een sprinklerinstallatie, die mogelijk onder het gelijkwaardigheidsbeginsel als vervanging zou mogen dienen. Door het ontbreken van een van de installaties kan het vluchten uit een ondergrondse parkeergarage ernstig worden bemoeilijkt.

 • Vraag 5a: Kan het college verklaren hoe het mogelijk is dat de geldende regelgeving (Bouwbesluit 1992) niet is toegepast?

 • Vraag 5b: Kan het college verklaren waarom tot op heden niet is geconstateerd dat de verplichte RWA-installatie niet is geïnstalleerd?

 • Vraag 5c: Waarom is er geen RWA-installatie geïnstalleerd? Graag een uitgebreide beantwoording en motivatie van de gestelde vragen.

 

 1. In de Singelgarage is een ventilatiesysteem aangebracht. Het aangebrachte ventilatiesysteem heeft geen extern luchttoevoersysteem. Het ventilatiesysteem is aangebracht voor gebruiksventilatie, dat is ook zo opgenomen in het bestek. De bekabeling van het ventilatiesysteem is niet uitgevoerd met functiebehoud. (Functiebehoud garandeert de werking voor een bepaalde duur bij brand of hitte zodat de installatie blijft functioneren bij brand/hitte). Het aanwezige ventilatiesysteem was voorzien van normale bekabeling die bij brand/hitte direct smelt waardoor de installatie direct uitvalt. Het ventilatiesysteem werkte op de aanvoer van zuurstof dat werd aangevoerd van uit de in- en uitrit van de parkeergarage. Bij een brandmelding sluiten de deuren automatisch van de in- en uitrit van de garage waardoor er geen enkele aanvoer van zuurstof mogelijk is, alleen al om deze reden is het ventilatiesysteem niet aan te merken als een RWA-installatie, los van de gestelde eisen aan een RWA-installatie.

 • Vraag 6a: Is het college het met ons eens dat het aanwezige ventilatiesysteem absoluut niet kan worden aangemerkt als een RWA-installatie? Zo nee, waarom niet?

 

 1. Vraag 7a: Is het college het met ons eens dat de RWA installatie waar in uw beantwoording veelvuldig wordt gezegd dat deze in de Singelgarage aanwezig zou zijn nooit is aangelegd in de Singelgarage? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom?

 

 1. De brand in twee auto’s is vermoedelijk ontstaan door brandstichting (er is een verdachte aangehouden), kunnen we lezen in het onderzoek van het IFV. De beide voertuigen stonden geparkeerd op parkeerlaag -2. De brand is niet geconstateerd door de aanwezige BMI (brandmeldinstallatie). Uit nader onderzoek van het IFV is gebleken dat de BMI niet heeft gewerkt. De BMI had geen contact met de aanwezige rook en hittemelders. Hierdoor heeft de BMI geen melding gegenereerd naar de meldkamer van de brandweer (juist voor dit soort risico objecten is een directe doormelding naar de brandweer geëist). Tevens bleek uit het onderzoek van het IFV dat de BMI niet de juiste logbestanden (verplichting) registreerde waardoor een analyse achteraf bijna onmogelijk is. De brand in de parkeergarage is uiteindelijk door parkeerservice via de telefoon (112 melding) gemeld pas nadat de mensen van parkeerservice op de camera’s zagen dat er brand in de garage was ontstaan. Ook twee omstanders hebben 112 gebeld nadat ze rook uit de roosters van de garage zagen komen.

 • Vraag 8a: Kan het college verklaren waarom de BMI niet werkte of uit stond?

 • Vraag 8b: Is hier onderzoek naar gedaan?

 • Vraag 8c: Graag komen wij in het bezit van een kopie van het logboek van de BMI van de jaren 2019 en 2020

 • Vraag 8d: Graag komen wij in het bezit van het certificaat Beheerder Brandmeldinstallatie (vroeger: Opgeleid Persoon) van de beheerder van de BMI Singelgarage.

Als een BMI in storing staat wordt er automatisch een storingsmelding gestuurd naar een PAC (particuliere alarmcentrale)

 • Vraag 8e: Wij ontvangen graag de logbestanden van de BMI van 2 weken voor tot 2 dagen na de brand op 01-07-2020? (wij ontvangen graag de door de particuliere alarmcentrale ontvangen (storing) meldingen)

 • Vraag 8f: Kan het college aangeven waarom er geen actie is ondernomen op deze storingsmeldingen?

 

 1. Het college heeft achteraf aan het IFV verklaard dat de BMI van de Singelgarage op verzoek van de brandweer is uitgezet.

 • Vraag 9a: Op welke datum is deze actie uitgevoerd en door wie en in wiens opdracht is dit gebeurd?

 • Vraag 9b: Graag ontvangen wij alle documenten en/of verklaringen waaruit blijkt dat de brandweer deze opdracht heeft gegeven.

 

 1. Kan het college een reflectie geven op de bewering van de brandweer in het IFV rapport dat die opdracht nooit door de brandweer is gedaan? De brandweer verklaart tevens dat de directe doormelding naar de brandweermeldkamer gewoon actief was.

 • Vraag 10a: Graag uw reactie en onderbouwing op beide stellingen van de brandweer.

 

Wij realiseren ons dat het veel vragen zijn, maar wij willen een betrouwbaar beeld kunnen vormen van de veiligheid van de gemeentelijke gebouwen. De bezoekers aan een gemeentelijk gebouw van de gemeente Alkmaar (in dit specifieke geval de Singelgarage) moeten zich niet hoeven af te vragen of het gebouw wel voldoet aan de verplicht gestelde regelgeving, dat is iedere eigenaar van een gebouw verplicht dus ook de gemeente Alkmaar.

De veiligheid van parkeergarages hebben wij inmiddels op de agenda van december 2020 van de commissie B&M geplaatst.

 

 

In afwachting van uw spoedige beantwoording.

 

Met vriendelijke groet,

Jan Hoekzema

Raadslid Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA)