Ondernemingsfonds: van uitstel komt afstel?

TRAAG #1

ofwel: de “slakkengang” van dit college.

 

De Onafhankelijke Partij Alkmaar heeft in zijn verkiezingsprogramma 2018-2022 staan voorstander te zijn van een ondernemingsfonds, wanneer hiervoor voldoende draagvlak is. Vanuit een ophoging van de OZB voor bedrijven en storting van dit bedrag in een ondernemersfonds kunnen ondernemers zelf bepalen waar bepaalde investeringen in de stad naar toegaan. De reclamebelasting zou dan komen te vervallen. OPA vindt het belangrijk dat invloed van ondernemers op de Alkmaarse economie groot is.

OPA constateert dat het college uiterst traag opereert in dit dossier. Dit is ontzettend jammer, omdat juist in deze moeilijk economische tijd een ondernemingsfonds een boost aan de stad had kunnen geven.

Even de feiten op een rij:

  • In het coalitieprogramma d.d. 8 juni 2018 staat: ‘het college doet onderzoek hiernaar samen met de ondernemers en legt de uitkomsten voor aan de raad’; Dit betreft dus een actie van het college inzake onderzoek naar een ondernemingsfonds.

  • Op vragen van OPA inzake ondernemersfonds d.d. 02-10-2018 antwoordt het college op 30-10-18 “.. dat voor een ondernemingsfonds eerst een onderzoek nodig is, maar dat invoering per 1 januari 2019 niet realistisch is”. OPA had juist om actie gevraagd.

  • OPA constateert dat de wethouder Economische Zaken de invoering van het ondernemingsfonds kennelijk over de verkiezingen heen wil tillen. Het is in de Alkmaarse politiek algemeen bekend, dat de VVD weinig ziet in een ondernemingsfonds en daarin wordt gesteund door de andere linkse partijen in het college. Alleen het CDA is echt voorstander.

  • Belangrijker is dat er geen actie wordt ondernomen; er is nimmer een onderzoek naar de raad gegaan. OPA constateert dat, als je als college in oktober 2018 constateert dat het niet realistisch is op 1 januari daarna een ondernemingsfonds in te voeren, je dat dan ook niet in 2021 zult gaan doen. En het college zal het dan ook niet invoeren in het gemeentelijk verkiezingsjaar 2022.


En dan het politieke spelletje: vooruitschuiven

In juni 2020 vraagt ook de PvdA naar de stand van zaken van het ondernemersfonds. De wethouder economische zaken legt een link met het stimuleringsfonds; de wethouder zegt dat dit een ondernemingsfonds ‘avant la lettre ’is, En hij blijft wederom vaag over concrete vervolgacties.

OPA constateert bij nalezing van het raadsbesluit over dit stimuleringsfonds - 23 april 2020- dat daar helemaal geen enkele link wordt gelegd met het ondernemingsfonds. Het stimuleringsfonds heeft te maken met extra stimulans van de gemeente vanwege economische gevolgen van Corona. Het ondernemingsfonds is totaal iets anders. Het gaat hier dus om een onjuiste invulling door de wethouder, die verwarring veroorzaakt en waarmee hij opnieuw de invoering van een ondernemersfonds politiek traineert.

OPA heeft de volgende vragen in het kader van art 42 RvO:

  1. Deelt u de mening van OPA dat een ondernemersfonds juist nu een goede bijdrage aan de stad had kunnen geven?

  2. Wat is de reden dat het college zo traag opereert? Waarom zijn er nog steeds geen uitkomsten van een onderzoek naar de raad gegaan?

  3. Is onze stelling juist dat de wethouder Economische Zaken c.q. het college de invoering van het ondernemersfonds over de verkiezingen heen wil tillen? Zo nee, wordt het dan toch op 1 januari 2022?
  4. Is het college het met ons eens dat het (Corona) - Stimuleringsfonds en het Ondernemingsfonds twee verschillende zaken zijn?

  5. Wat voor concrete acties voor het Ondernemingsfonds kan de raad verwachten en op wat voor termijn?

 

Met vriendelijk groet,

Victor Kloos
Onafhankelijke Partij Alkmaar