UPDATE: OPA zal met Leefbaar Alkmaar de komende raadsvergadering op 17 februari 2022 met een voorstel komen om de herbenoeming van de twee leden van de RvT van Ronduit op 27 mei 2021 ongedaan te maken. De herbenoeming was in strijd met de eigen statuten, die voorschrijven dat men slechts één keer herbenoemd kan worden. Op 27 mei was sprake van een 2e herbenoeming. De gemeenteraad heeft waarschijnlijk dus een niet rechtsgeldig besluit genomen. Gezien alle perikelen rond deelde situatie is het belangrijk om dat recht te zetten. 

 

De Onafhankelijke Partij Alkmaar heeft verontrustende signalen gekregen over ontwikkelingen bij Ronduit Onderwijs en heeft daar onderzoek naar gedaan.

De griffie heeft op 6 december 2021 een brief ontvangen dat de bestuurder van Ronduit Onderwijs vertrekt per 1 februari 2022. Deze termijn van 6 weken vindt OPA een te korte termijn. Deze termijn lijkt ons alleen billijk wanneer hier een acute aanleiding voor zou zijn. Hier lijkt echter geen sprake van te zijn aangezien de stichting Ronduit Onderwijs er zowel financieel, onderwijskundig als organisatorisch goed voorstaat.

Wij realiseren ons dat dit een interne aangelegenheid is, waarbij de Raad van Toezicht de rol van werkgever invult. Echter, vanuit onze rol als lid van de gemeenteraad maken wij ons wel zorgen over deze ontwikkeling binnen de voor Alkmaar zo belangrijke onderwijsorganisatie. Het besluit van de RvT om de voorzitter van het college van bestuur - met 15+ dienstjaren- te willen vervangen binnen 6 weken geeft ons ernstig te denken over hun inzicht en competentie.

Zeker met de huidige Corona pandemie en toekomstige uitdagingen in onderwijsland verdient de opvolger een goede overdracht die langer duurt dan zes weken. Wij hopen daarom van harte dat recente signalen kloppen dat de datum van 1 februari van tafel is.

Verder is er een signaal gekomen over een verhoging van de eigen bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht (RvT); en wel met terugwerkende kracht.

De OPA zet hier grote vraagtekens bij. De bezoldiging van de RvT wordt betaald uit publieke gelden die bestemd zijn voor het onderwijs op de scholen. Het lijkt er op dat de RvT leden zichzelf verrijken ten koste van het onderwijs op onze Alkmaarse scholen.

De Onafhankelijke Partij Alkmaar heeft de jaarverslagen van de stichting en gegevens over de honorering van de RvT bestudeerd.

In eerste aanleg ontvingen de toezichthouders vanuit het openbare belang een beloning ter hoogte van de vrijwilligersvergoeding.

In 2015 hebben de RvT leden hun eigen honorering opgeschroefd van ca € 2.000 naar ca. € 5.000 euro per jaar. De vergoeding voor de voorzitter werd verhoogd naar een bedrag van € 7.500.

Onlangs hoorden we dat de RvT in december 2021 een besluit heeft genomen hun beloning verder te verhogen naar ruim € 8.000 voor een lid en ca. €12.500 voor de voorzitter. Voor de leden van de RvT is dat een verhoging van 400% in zes jaar tijd.

Leden van de RvT worden benoemd door de gemeenteraad. Vervolgens heeft diezelfde gemeenteraad nauwelijks nog zicht op hoe deze leden hun rol invullen. De OPA is van mening dat aanvullend beleid hierbij kan helpen.

Wij vinden als Onafhankelijke Partij Alkmaar dat publieke gelden binnen Ronduit in de eerste plaats voor leraren en ondersteuners op de scholen bestemd zijn. In plaats van voor RvT leden die zichzelf steeds meer belonen.

Daarom vragen wij het College in het kader van art. 42 RvO het volgende:

1. Is het college geïnformeerd over het vertrek van de bestuurder per 1 februari aanstaande? Kan het college bevestigen dat deze datum niet langer wordt gehanteerd als vertrekdatum van de bestuurder?

2. Heeft de RvT het college geïnformeerd over de meer dan fikse verhoging van de eigen bezoldiging met terugwerkende kracht? Is het college van mening dat deze verhoging billijk en redelijk Is?

3. De Onafhankelijke Partij Alkmaar ontvangt graag alle correspondentie uit het jaar 2021 van de RvT aan de Gemeenschappelijk Medezeggenschap Raad, over haar voornemen en besluit omtrent de verhoging van haar eigen bezoldiging. Alsmede de informatie over de situatie rondom de bestuurder. Dit in het kader van de verantwoordelijkheid van de gemeente voor het openbaar onderwijs en het Openbaar bestuur. (op 23-12-2021 is hier over gecommuniceerd, horen wij vanuit ouders)

4. Vormen de beschreven ontwikkelingen aanleiding voor het college om de bestuurder en RvT hierover te bevragen?

5. Deelt het college obv van deze twee cases onze twijfels over de competentie van de RvT leden?

6. Komt het college met een voorstel de benoemingen van de huidige RvT leden van Ronduit ongedaan te maken?

7. Voor welke andere organisaties benoemt de gemeenteraad leden voor Raden van Toezicht? Is het college bereid met een voorstel te komen hoe dit soort excessen in de toekomst kunnen worden voorkomen? Niet alleen binnen Ronduit maar ook binnen andere organisaties. Wie controleert de toezichthouder?

Met vriendelijke groet,

Victor Kloos

Houdt lokale politiek onafhankelijk

OPA staat voor de inbreng van burgers. Inwoners weten immers beter wat er speelt dan ambtenaren en bestuurders achter hun bureau. Volg de Onafhankelijke Partij op onze social media kanalen, schrijf u in op onze nieuwsbrief of neem direct contact op met onze raadsleden.