Transparantie Overstad; College negeert Hoffmannrapport

Op 13 januari 2021 heeft de burgemeester het rapport Hoffmann over de gang van zaken rond Hal 25 op het voormalige Vegroterrein op Overstad openbaar gemaakt. De fractie van OPA heeft de afwikkeling van dit rapport inmiddels op de agenda van de raad geplaatst. Een aantal conclusies uit het rapport vraagt in onze ogen om een zorgvuldige afwikkeling. Behandeling zal plaats vinden in de raadsvergadering van 25 maart as.

Ondertussen maakte het college op 9 februari bekend een intentieovereenkomst te gaan sluiten met Holder, een van de betrokken partijen in dit gebied. Het college wacht de afwikkeling door de raad dus niet af, maar gaat haar eigen gang en negeert daarmee de conclusies uit het Hoffmannrapport. Een van de hoofdconclusies uit het rapport was dat ‘het proces met betrekking tot het voormalige Vegroterrein in ieder geval niet transparant en niet zorgvuldig is verlopen’. Het rapport onderbouwt dat in de bevindingen.

Het college echter komt met een heel eigen verhaal, dat afwijkt van de bevindingen van het Hoffmannrapport. Dat wekt sterk de indruk dat het college het rapport negeert of naast zich neerlegt.


OPA vindt dat geen goede zaak en heeft daarom de volgende art.42 vragen:

  1. Deelt u de conclusie uit het Hoffmannrapport dat het hele proces rond het voormalige Vegroterrein in ieder geval niet transparant en niet zorgvuldig is verlopen? Zo ja, wat gaat u daar politiek- bestuurlijk aan doen?

  2. Uw lezing over het proces in het collegestuk verschilt nogal van de conclusies van Hoffman. Zo zou je uit het collegestuk op kunnen maken dat het college gelijktijdig met verschillende partijen in gesprek was, terwijl dat feitelijk niet klopt. Wat is de reden dat u zich niet aan de vastgestelde feiten en conclusies uit het Hoffmannrapport houdt?

  3. Wat is de reden om juist nú een intentieverklaring aan te gaan? En bijvoorbeeld niet in begin 2020 of ná de behandeling van het raadsvoorstel tot afwikkeling van het rapport?

  4. Wat is überhaupt de reden om bij deze intentieverklaring zo uitgebreid in te gaan op het Hoffmannrapport? Waarom gebruikt u dit collegestuk feitelijk als een reactie op het rapport?

  5. Wat is de reden dat u in uw stuk benadrukt dat u uw besluiten in ‘persoonlijke gesprekken’ heeft meegedeeld, terwijl een aantal betrokken partijen dit ontkent en het Hoffmannrapport dit ook niet concludeert?

  6. Het Hoffmannrapport concludeert tevens dat: ‘Het heeft er alle schijn van dat binnen de gemeente Alkmaar inzake het voormalig Vegro terrein niet alle relevante en juiste informatie bij betrokken medewerkers terecht is gekomen, waardoor bepaalde keuzes zijn gemaakt en beslissingen zijn genomen die tot op de dag van vandaag vragen oproepen bij betrokken partijen;’.

    Deelt u de mening van OPA dat dit een onwenselijke situatie is en zo ja, wat gaat u daar aan doen? Zo nee, wat is het belang om deze situatie zo te laten voortbestaan?

  7. Bent u zich bewust van mogelijke juridische complicaties -en bijhorende kosten- als één van de betrokken partijen zich dermate benadeeld voelt en deze naar de kortgeding rechter stapt met het verzoek om het selectieproces ongeldig te verklaren?


Graag beantwoording in de raadsvergadering van 25 maart 2021.

 

Vriendelijke groet,


Anjo van de Ven,

Onafhankelijke Partij Alkmaar.