Nieuwe vormen van participatie

De politieke democratie kent formele en wettelijke rollen, instrumenten en spelregels, die gerespecteerd dienen te worden, maar die ook voldoende ruimte moeten laten voor de ‘maatschappelijke’ democratie, waarin burgers meer zeggenschap krijgen over hun eigen leefomgeving. Democratie begint immers bij ieder mens.
Participatie betekent voor OPA: samen optrekken, met elkaar plannen en/of activiteiten ontwikkelen op gelijkwaardige basis, zeker als het gaat om bouwprojecten, die meestal ingrijpen in de fysieke leefomgeving van mensen. Meedenken vanaf de tekentafel en niet, zoals de afgelopen jaren, pas als een plan al min of meer klaar is. Dan helpen mooie nota’s niet, dan hebben mensen vaak het nakijken. Dus niet alleen inloopavonden en digitale documenten, maar een actief optredende gemeente die zich inzet voor bewoners en bedrijven en de kennis van onze inwoners inzet om plannen te ontwikkelen. OPA wil participatie meer inhoud geven: meepraten, meedenken en waar het kan mee-ontwikkelen. Dat kan in verschillende vormen: een politieke markt over thema’s of bouwprojecten, het instellen van begeleidingsgroepen met bewoners en belanghebbenden met een vastgelegd adviesrecht en een onafhankelijk voorzitter, ontwerpateliers of open-huisbijeenkomsten. Bewoners beslissen mee over de meest gewenste vorm.Bij al deze vormen hoort een gedegen verslaglegging, die recht doet aan alle opvattingen, zodat deze in een later stadium nog steeds bekend zijn.
OPA vindt ook dat insprekers tijdens raads- en commissieavonden meer tijd moeten krijgen om te spreken, geen 3 maar 5 minuten.

Referendum
Het vertrouwen van inwoners in hun overheid is de afgelopen tijd hard gedaald. Allerlei affaires (Toeslagen-affaire, Bijstand-affaire) hebben in de ogen van inwoners geleid tot verlies van de menselijke maat en het verlies van het menselijke gezicht van de overheid. Ook lokaal geldt dat bureaucratie en papieren rompslomp maken dat veel Alkmaarders de gemeente ervaren als star en vijandig en niet als dienstbaar en behulpzaam. De werkelijkheid van het stadhuis staat ver af van de werkelijkheid van gewone Alkmaarders. OPA vindt dat de gemeente ook best wel ‘lief’ mag zijn. Dus ga kijken met gezond verstand, wat is de bedoeling, i.p.v. alleen naar de regels. Wij willen dat de gemeente een houding uitstraalt van ‘ja, mits’ en niet van ‘nee, want’. Wij bepleiten de terugkeer van ‘groene-golf-ambtenaren’, die met gezond verstand voor een oplossing gaan en niet voor het systeem en de regels. Die mensen helpen en niet aan hun lot overlaat. Die meer kijkt naar de behoefte dan naar budgetten, zeker bij toekenning van voorzieningen. Kortom: gemeente ‘Doeslief’!


Rechtvaardige Overheid
OPA is voorstander van een raadplegend referendum. Bij zo’n referendum kunnen kiezers zich uitspreken over een concept raadsbesluit. Dat is belangrijk, zeker als het om ingrijpende of gevoelige besluiten gaat. Formeel is dit referendum niet bindend; als het referendum een duidelijke uitslag heeft, zal OPA zich daaraan houden.

Dienstverlening: gemeentehuis blijft open voor inwoners
Dienstverlening is niet alleen een digitale zaak. Het gemeentehuis dient altijd open te zijn voor mensen die de digitale weg niet of onvoldoende kennen. Persoonlijk contact blijft onmisbaar. Natuurlijk kan digitale dienstverlening ook goed werken als ze laagdrempelig is. Dat kan gaan van het WhatsApp doorgeven van een kuil in de stoep, tot volledig online kunnen aanvragen van vergunningen, zodat de meeste gegevens al ingevuld zijn, of tot een eigen Sociaal account, waarbij inwoners 24 uur per dag kunnen aanvragen kunnen doen, hun dossier kunnen inzien en de afhandeling van hun verzoek kunnen volgen.
Brieven worden binnen 2 weken beantwoord en e-mails binnen 4 dagen.

Houdt lokale politiek onafhankelijk

OPA staat voor de inbreng van burgers. Inwoners weten immers beter wat er speelt dan ambtenaren en bestuurders achter hun bureau. Volg de Onafhankelijke Partij op onze social media kanalen, schrijf u in op onze nieuwsbrief of neem direct contact op met onze raadsleden.