OPA en de gemeente: Alkmaar, scharnier tussen noord en zuid
  • Strategische positie van Alkmaar beter gebruiken
  • Regionale samenwerking
  • Bescherming historisch erfgoed
  • Evenwichtige verdeling van voorzieningen
  • Geen betutteling, maar moderne participatie
  • Gekozen burgemeester
  • Alkmaar bruisende stad
  • Ruimte voor buurten en kernen: weg met betutteling
  • Vrijwilligers zijn de helden van de stad

Strategische positie Alkmaar beter gebruiken
Alkmaar ligt strategisch tussen de Metropoolregio Amsterdam en Noord-Holland Noord. Daar kunnen we beter gebruik van maken. Aan Amsterdam kunnen wij een aantrekkelijk stedelijk woonmilieu bieden, aan bedrijven goed geoutilleerde vestigingsmogelijkheden en aan toeristen een zeldzame combinatie van stad en land, met erfgoed in de binnenstad en de kernen, strand en duinen in de buurt en uitgestrekte polders, landerijen en molens. Tegelijkertijd maakt Alkmaar ook deel uit van De Greenport van Noord-Holland Noord, onze zeer innovatieve en succesvolle agrarische sector, die behoort tot de grootste voedselproducenten van de wereld.

Voor Noord Holland Noord is Alkmaar een aantrekkelijke centrumstad met veel voorzieningen. OPA vindt dat Alkmaar op strategisch niveau goed moet samenwerken met de regio’s West-Friesland en de Kop van Noord-Holland om de gezamenlijke belangen sterker naar voren te brengen, zowel in Den Haag als in Brussel.

Samenwerking in de regio Alkmaar
Ook voor de eigen regio Alkmaar vindt OPA het goed als Alkmaar zich nog steviger positioneert als centrumstad van onze mooie regio. De aantrekkelijkheid van Alkmaar voor Amsterdam levert ook voordelen op voor de hele regio. OPA vindt dat samenwerken vanuit onze centrumpositie het beste kan zonder allerlei discussies over ambtelijke of bestuurlijke fusies. Die zijn immers geen doel op zich. Alle energie die in de discussies daarover wordt gestoken kan beter besteed worden aan het samenwerken zelf. OPA werkt graag samen met alle regiogemeenten, maar denkt de regio beter te versterken door intensiever op te trekken met Bergen, Heiloo, Castricum en Uitgeest, vanwege de gedeelde focus op economische speerpunten als toerisme en cultuur. Zij bieden onze regio meer de aansluiting met Amsterdam en de metropool. Daar wil OPA graag de energie op richten.

Bescherming Historie van Stad en Land
Het succes van Alkmaar voor bezoekers en bewoners wordt mede bepaald door de veelzijdigheid van het aanbod van stad en land. OPA zet zich al jaren in voor behoud en bescherming van de historische binnenstad het erfgoed in dorpen en kernen en het open polderlandschap. OPA wil dan ook geen hoogbouw in de historische binnenstad en de historische kernen. Voorgevels van de oude panden moeten hun oude stijl kunnen behouden en daarom stimuleert OPA dat nieuwbouw in de binnenstad en de historische kernen aansluit op de historische uitstraling. OPA zet zich voor bescherming van de dorpskernen en dorpsgezichten in Schermer, Graft de Rijp, Oudorp en Koedijk. Molens en stolpen krijgen bescherming en met promotie extra aandacht. Ook Immaterieel Erfgoed verdient bescherming. Alkmaar Kaasstad, de Midwinterfeesten en de 8-Oktoberviering zijn onlosmakelijk verbonden met onze gemeente.

Evenwichtige verdeling van voorzieningen
Bijna de helft van de Alkmaarders woont in Alkmaar Noord, zo’n 12.000 Alkmaarders wonen verspreid over de verschillende dorpskernen. Daarbij hoort een evenwichtige verdeling van voorzieningen voor gezondheidszorg, welzijn, sport. OPA zet ook de komende periode in op zo’n evenwichtige verdeling. Dat geldt ook voor de gemeentelijke dienstverlening. OPA wil dat in de toekomst die dienstverlening steeds meer aan huis geleverd gaat worden, zeker voor ouderen en mensen die moeilijk kunnen reizen.

Geen betutteling, ruimte voor inwoners
Uitgangspunt voor OPA is dat de inwoners vaak beter weten wat er nodig is dan de mensen in het stadhuis. Daarbij komt dat mensen zich best graag in willen zetten voor hun buurt als ze het op hun eigen manier kunnen doen. De overheid kan daarbij helpen door het deze inwoners gemakkelijker te maken. Dat kan gaan als stads/ of buurttuin, speelplekken, sfeerverlichting, groenvoorzieningen en de inrichting van de buitenruimte, maar ook om initiatieven op het gebied van burenhulp, kleinschalige buurtinitiatieven voor ontmoeting en dagbesteding voor ouderen in de eigen buurt, Deze burgers hebben geen behoefte aan een betuttelende Overheid die voorschrijft wat mag en niet mag, maar aan een overheid die hen als gelijkwaardige partners ziet die helpt, bureaucratische barrières wegneemt en mee-investeert om dingen mogelijk te maken.

Ook e-dienstverlening kan daarbij helpen met laagdrempelige digitale middelen. Dat kan gaan van het met WhatsApp doorgeven van een kuil in de stoep, tot volledig online kunnen aanvragen van vergunningen, zodat de meeste gegevens al ingevuld zijn, of een eigen sociaal account, waarbij inwoners 24 uur per dag kunnen aanvragen, hun dossier kunnen inzien en de afhandeling van hun verzoek kunnen volgen. Natuurlijk blijft persoonlijk contact altijd ook mogelijk.

Brieven worden binnen twee weken beantwoord en e-mails binnen 4 dagen.

Nieuwe vormen van participatie
In de moderne participatiesamenleving veranderen de verhoudingen tussen overheid, markt en gemeenschap. Volgens Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel planbureau verandert daarmee ook onze traditionele democratie. De politieke democratie kent formele en wettelijke rollen, instrumenten en spelregels, die gerespecteerd dienen te worden, maar die ook voldoende ruimte moeten laten voor de ‘maatschappelijke’ democratie, waarin burgers meer zeggenschap krijgen over hun eigen leefomgeving.

Het punt is wel dat in die leefomgeving er vaak ook sprake is van belangentegenstellingen. Deze zaken komen dan steeds meer op de agenda van de politieke democratie. Die dient dan een afweging te maken tussen het publieke, algemene belang en de verschillende maatschappelijke belangen. Dat leidt tot hoge verwachtingen van het oplossend vermogen van de politiek. En dus ook vaak tot teleurstelling, omdat niet aan ieders verwachting en belang in gelijke mate kan worden voldaan.

Wat OPA betreft gaan we op zoek naar nieuwe verbindingen tussen deze beide vormen van democratie, waarbij bewoners digitaal, maar ook op bijeenkomsten en in raadscommissies op een andere manier kunnen meedenken bij beleidsvorming over maatschappelijke vraagstukken. Wel moet vooraf heel duidelijk zijn wie er over beslist en hoe. En uiteraard met inachtneming van wettelijke kaders en de eindverantwoordelijkheid.

OPA vindt het een goed idee om daar in de komende periode een leerarena over in te richten om deze maatschappelijke participatie beter te verbinden met de politieke besluitvorming. In deze arena zal onderzocht worden wat de mogelijkheden zijn om, naast het correctief referendum, ook een raadplegend referendum te kunnen houden over zaken die niet in partijprogramma’s of coalitieakkoord zijn opgenomen.

Gekozen Burgemeester
OPA is voorstander van de gekozen burgemeester. In Den Haag denkt men na over pilots, maar we moeten nog afwachten of dat ook doorgezet wordt. OPA wil dat Alkmaar meedoet aan zo’n pilot, als die mogelijk wordt gemaakt. Als den Haag daar voor 2020 nog geen uitsluitsel over geeft, dan stelt OPA voor om bij de eerstvolgende burgemeestersbenoeming te kiezen voor een tijdelijk/waarnemend burgemeester, tot de gekozen burgemeester mogelijk gemaakt is.

Vrijwilligers zijn de helden van de stad
Alkmaar heeft duizenden vrijwilligers. Bij sportclubs, buurthuizen, amateurkunst, zorgcentra, stadsparken en op nog veel meer plaatsen. Zonder al deze vrijwilligers zou de stad niet kunnen draaien. Daarom is OPA blij met de ‘Heldenmedaille’ die nu jaarlijks aan een aantal vrijwilligers wordt uitgereikt en waarmee al die duizenden vrijwilligers in het zonnetje worden gezet. OPA wil daar mee doorgaan.

OPA wil het vrijwilligers gemakkelijker maken om hun vrijwilligerswerk uit te voeren. Ook hier moet de gemeente niet te veel betuttelen, maar juist initiatieven aanmoedigen en belonen. De meeste mensen houden er van zaken zelf te regelen en zaken te doen op eigen initiatief. De gemeente kan hierbij helpen: soms met een beetje subsidie, maar soms ook door het gratis aanbieden van cursussen die op vrijwillige basis gevolgd kunnen worden.