• Nieuwe kansen aan het Kanaal
  • Geen hoogbouw binnen de singels en de eerste schil
  • Minder inbreiden in bestaand stedelijk gebied
  • Kleinschalig bouwen in dorpen en kernen
  • Seniorenlabel en nieuwe woonzorgindicatie
  • Ruimte voor zelfbouw
  • 30% sociaal, ook 20% modaal en ruimte voor duurdere woningen

Nieuwe kansen aan het Kanaal
In 2017 is, mede door inzet van OPA, een nieuwe omgevingsvisie vastgesteld voor toekomstig bouwen, wonen en werken in Alkmaar. Deze visie is enthousiast ontvangen.

De komende decennia zijn er heel veel kansen om langs de kanaaloevers, van de Helderse weg tot en met Oudorp en Overdie nieuwe stedelijke woonmilieus te ontwikkelen. Stedelijke ontwikkeling die aan de geschiedenis van Alkmaar het hoofdstuk van de 21e eeuw kan toevoegen. Wonen, werken, recreëren, ontmoeten vormen daarbij een geheel en dat gaat er heel anders uitzien dan de nieuwbouwwijken van de vorige eeuw. In de 21e eeuw werken we ook thuis of gezamenlijke werk- en ontmoetingsplekken, met een lekkere koffie en de mogelijkheid om buiten aan het water, de Stadsrivier, of in het groen even te kunnen ontspannen. Op veel plekken kun je gezamenlijk eten en alle woon- en werkplekken zijn daar op den duur energieneutraal en voorzien van slimme technologie. OPA ziet daar veel mogelijkheden voor mooi en ook hoger bouwen langs het kanaal met extra recreatiemogelijkheden aan het water. Een Badeschiff, zoals in Berlijn, of een extra strandtentje, zoals De Kade. Daar hoort ook bij dat we het Kanaal beter verbinden met de omgeving. Dat zou kunnen door een deel van de Helderse weg te ondertunnelen of om te leggen in het nieuwe ontwikkelingsgebied.

Geen hoogbouw binnen de singels en in de schil
In de de historische stad binnen de singels wil OPA geen hoogbouw. En in de eerste schil rond de binnenstad is hogere bebouwing slechts toegestaan binnen de contouren van het bestemmingsplan. OPA vindt dat de architectuur in en rond de binnenstad aan moet sluiten bij de historische bebouwing van de stad. Daarmee blijft het unieke karakter van deze gebieden gewaarborgd. In de Kanaalzone en aan de randen van de stad is ruimte genoeg voor, uiteraard wel met ondergrondse parkeervoorzieningen.

Terughoudend met inbreiden in bestaand stedelijk gebied
Nu nieuwbouwmogelijkheden vooral liggen in de transformatie van de Kanaalzone kan wat OPA betreft er minder druk liggen op kleinere inbreid-locaties in het stedelijk gebied. Niet elke plek hoeft te worden volgebouwd en vooral als dat plekken zijn waar de gemeente eigenaar is van de grond is terughoudendheid geboden. Dat betekent niet, dat er niets meer kan, maar het mag wel minder. Zo kan bij het vrijkomen van de locatie Picassolaan ruimte gemaakt worden voor een buurtpark, en kan bij de ontwikkeling rond het Geert Groteplein met veel minder bouwvolume en met meer ruimte voor parkeren en groen ook een mooie herontwikkeling gerealiseerd worden. OPA wil bij elke nieuwe binnenstedelijke ontwikkeling of nieuwe bebouwing afwegen of wel echt nodig is. Lucht, ruimte en groen in een wijk zijn ook erg belangrijk. Als het gaat om toevoeging van kleinschalige woon-zorgvoorzieningen dan vindt OPA dat daar dan prioriteit ligt.

Kleinschalig bouwen in dorpen en kernen
Voor de vitaliteit van de kernen en dorpen is het nodig om op kleine schaal woningen te kunnen toevoegen, zodat ook de jongere generatie zich daar thuis voelt. Ook het transformeren van agrarische bedrijven naar wonen of wonen met zorg of wonen met Bed en Breakfast zal op steun van OPA kunnen rekenen.

Seniorenlabel en nieuwe woonzorgindicatie
Opa vindt dat woningbouwcorporaties gehoor moeten geven aan de wens van heel veel senioren om – bij elkaar – in seniorenwoningen te kunnen wonen. OPA begrijpt niet goed waarom de corporaties daar zo moeilijk over doen. Senioren wonen daar prettiger en rustiger, helpen elkaar en hebben het daardoor gewoon beter. Als er hulp of zorg nodig is, dan is dat ook handiger voor zorgaanbieders, want die kunnen dat dan beter vanuit een plek regelen. OPA is voorstander van de terugkeer van het seniorenlabel

OPA wil ook een nieuwe gemeentelijke woonzorgindicatie voor ouderen die een aanleunwoning nodig hebben bij een zorgcentrum, omdat ze zichzelf niet meer goed kunnen helpen, maar ook voor oudere echtparen, waarvan een van de partners mantelzorger is, bijvoorbeeld als je partner dementeert of een invaliderende infarct heeft gehad. Met zo’n woonzorgindicatie kom je in aanmerking voor een aanleunwoning in de buurt van een zorgcentrum.

Ruimte voor zelfbouw
OPA wil zelfbouw en samenbouw mogelijk maken. Tiny houses, (kleinschalig)collectief bouwen door ouderen, ruimte voor bouwstarters op de woningmarkt, zowel in de dorpen als in het stedelijk gebied. De gemeente kan hierbij praktisch ondersteunen.

30% sociaal, ook 20% modaal en ruimte voor duurdere woningen
OPA wil bouwen voor iedere doelgroep, zowel in het goedkope als het duurdere segment. Dit is van wezenlijk belang om goed aan te sluiten bij de vraag van de bevolking. De afgelopen jaren is er veel sociaal gebouwd. Dat is goed, maar voor mensen met een modaal inkomen, en dat zijn werkende mensen, zijn er onvoldoende mogelijkheden om te huren of te kopen. OPA is van mening dat juist voor deze hardwerkende Alkmaarder er extra gebouwd moet worden. Voor betaalbare koopwoningen, maar ook in huursector tussen 700 en 900 euro. OPA vindt dat er niet meer dan 30% sociaal bijgebouwd hoeft te worden, en dat 20% van de nieuwe woningen voor modale inkomens beschikbaar moet zijn. Voor een gevarieerd woonmilieu is het ook belangrijk dat er ook duurdere woningen bij komen.

OPA signaleert dat veel sociale woningbouw zich concentreert in enkele wijken. Dat leidt ook tot een soms onevenwichtige bevolkingsopbouw in die wijken die tot sociale problemen kan leiden. Voor evenwicht en sociale cohesie in de stad is het daarom beter om de sociale woningen beter te spreiden over de gemeente.

Voor jongeren is het nog steeds moeilijk om aan hun woonwensen te voldoen. OPA vindt dat er voor hen bij de sociale woningbouw meer studio’s en starterswoningen gebouwd moeten worden.