• 1 miljoen extra voor de woonzorgopgave
 • Budgetten in stand houden
 • Meer huishoudelijke hulp en thuisondersteuning voor ouderen
 • Aanleunwoning met wmo-indicatie
 • Alkmaar dementievriendelijke gemeente
 • Slimme technologie in het hulpmiddelenpakket
 • Mobiliteit en toegankelijkheid
 • Voorzieningen dichtbij
 • Mantelzorg zonder bureaucratie
 • Zorg dichtbij: gezondheidscentra met wijkverpleegkundige in elke wijk
 • Jeugdzorg: Het kind centraal
 • 18 jaar en dan?
 • Humane opvang en opvang voor mensen met verward gedrag
 • Regionaal ziekenhuis blijft in Alkmaar

In de visie van OPA krijgt elke inwoner de zorg en ondersteuning die nodig is om zelfstandig zijn of haar leven te kunnen leiden. Vaak kan dat met wat hulp van anderen en van algemeen toegankelijke voorzieningen zoals Wonen Plus, bewonersonderneming, mantelzorgcentrum en andere organisaties.

Als het niet meer of niet helemaal lukt op eigen kracht dan helpt de gemeente met een maatwerkvoorziening, zoals een scootmobiel, of hulp bij het huishouden. Te vaak nog lopen inwoners hier op tegen doolhof van bureaucratie. In de visie van OPA moeten niet de bureaucratische systemen leidend zijn, maar de vraag: ‘wat is de bedoeling’? en ‘Welke oplossing werkt hier praktisch het beste’? De gemeente dient behulpzaam te zijn voor haar inwoners.

1 miljoen voor woonzorgopgave
De komende jaren zal de vraag naar wonen met zorg of begeleiding enorm stijgen. Ouderen, mensen met een psychiatrische of verstandelijke beperking, jongvolwassenen kunnen steeds minder terecht bij (woon)zorginstellingen en worden meer afhankelijk van de gemeente. Dat redden zij niet zonder veel en goede hulp. Zeker voor mensen met een psychiatrische ziekte of een verstandelijke beperking is intensieve begeleiding en toezicht nodig om veilig en zelfstandig te kunnen blijven wonen. Dat vraagt om praktische begeleiding en thuisondersteuning volgens het Alkmaarse model. Dus zonder betutteling, maar wel gewoon de was leren doen, je huis op orde houden, uitkomen met je geld, een zinvolle dagbesteding hebben, allemaal zaken die voor de broodnodige rust en regelmaat zorgen.

Om een goed begin hiermee te maken wil OPA daar 1 miljoen euro voor uittrekken.

OPA wil daarbij ruimte geven aan nieuwe initiatieven op dit gebied, zoals die van Stichting vrienden GGZ, een door cliënten zelf gestuurde organisatie, waar mensen met een psychiatrische toestand (tijdelijk) kunnen wonen en dagbesteding hebben en zelf het vriendenhuis runnen.

Budgetten in stand houden
Den Haag betaalt de gemeenten voor het leveren van zorg en ondersteuning. Dat geld is daar echt voor bedoeld. OPA vindt dat de rijksbudgetten ook altijd ten goede moeten komen aan die zorg en niet moeten worden gebruikt om elders gaten te dichten. De toename van de vergrijzing en de stijgende vraag naar wonen met zorg maken dat we alle middelen hard nodig zullen hebben.

Meer huishoudelijke hulp en thuisondersteuning voor ouderen
Het aantal ouderen in Alkmaar stijgt en gemiddeld genomen ook het aantal gezonde jaren. Maar als je boven de 75 jaar komt, is voor veel ouderen extra hulp nodig om zelfstandig en veilig te kunnen blijven wonen. Vaak zijn zij immers ook mantelzorger voor hun partner. Zij doen dat uit liefde en verbondenheid, maar het kan ook te zwaar worden. Het risico op vallen of ziek worden is ook groter en dat kan er toe leiden dat mensen langere tijd niet mobiel zijn. OPA vindt dat ouderen vanaf 75 jaar extra hulp in huis moeten kunnen krijgen. Voor het schoonmaken, maar ook hulp bij het boodschappen doen, de keukenkastjes schoonmaken of de mantelzorg te verlichten. Daarom blijft het behoud van goede huishoudelijke hulp een van onze top-prioriteiten. De afgelopen periode is dat goed gelukt. Er is een miljoen euro uitgetrokken voor de huishoudelijke hulp en wat OPA betreft blijft dat zo. Wij hebben daarmee het Alkmaarse model ingevoerd, waarbij cliënt en hulp samen kunnen bepalen wat er nodig is.

Een goede hulp in huis heeft ook tijd voor een kop koffie, signaleert wanneer het even niet goed gaat en staat in contact met familie en andere mantelzorgers en kan praktische tips geven die het leven gemakkelijker maken. Met goede huishoudelijke hulp kunnen heel veel mensen langer in hun eigen huis, in hun eigen buurt blijven wonen.

Aanleunwoning met wmo-indicatie
Schrijnend zijn de situaties waarin oudere echtparen na een leven lang samen uit elkaar moeten omdat een van hen niet langer thuis kan blijven wonen en moet worden opgenomen in een zorgcentrum. Dit is vaak het geval als een van de partners lijdt een vorm van dementie, een ziekte die met de groei van de vergrijzing flink zal toenemen. Daarom wil OPA de terugkeer van de aanleunwoning. Zelfstandig en veilig wonen, dichtbij een zorgcentrum, zodat hulp en zorg dichtbij is en mensen elkaar ook gemakkelijker kunnen bezoeken. OPA wil in de komende periode in ieder geval 100 van deze aanleunwoningen mogelijk maken. En daarvoor een speciale WMO- woonzorgindicatie invoeren.

Alkmaar een dementievriendelijke stad
Dementie is een gevreesde ouderdomsziekte; er is nog geen geneesmiddel voor en steeds meer mensen zullen er mee te maken krijgen. Dat vraagt veel van mensen met dementie zelf en ook van hun naasten. OPA wil dat Alkmaar een echte dementievriendelijke stad wordt. Er zijn al veelbelovende initiatieven, zoals Zorgin, huiskamers voor mensen met dementie, het Alzheimer café. Maar er is meer nodig. Zoals kennis en informatie voor familie, buren, vrijwilligers en ondernemers. Daarvoor zijn cursussen beschikbaar. OPA wil graag dat iedereen die in zijn of haar omgeving te maken heeft met deze ziekte een gratis cursus kan volgen via het mantelzorgcentrum, het wijkcentrum of gewoon thuis. OPA vindt dat hier subsidiegeld aan mag worden besteed.

Slimme technologie in het hulpmiddelenpakket
Ook wil OPA het gebruik van slimme technologie stimuleren. Er is al veel beschikbaar, zoals veilige en privacy vriendelijke sensoren, hulpapps, beeldcommunicatie en andere toepassingen die mensen kunnen helpen om bijvoorbeeld op tijd te drinken of hun medicijnen te nemen. OPA wil dat deze hulpmiddelen onderdeel gaan uitmaken van het voorzieningenpakket van de gemeente, naast scootmobiels, rolstoelen en woningaanpassingen. Deze hulpmiddelen kunnen ook heel handig zijn voor de thuiszorg en thuisondersteuning, dat gaat niet af van de uren, maar daarmee kunnen zij extra goed helpen.

In het Slimste Huis Alkmaar kunnen bewoners kennis maken met deze nieuwe mogelijkheden, kunnen ondernemers producten testen en samen met zorgpartijen en woningbouwcorporaties nieuwe mogelijkheden introduceren bij hun cliënten. Slimme oplossingen maken niet alleen woningen veiliger, ze ontlasten ook mantelzorgers en maken contact met hulpverleners en huisartsen gemakkelijker. Het Slimste Huis werkt nauw samen met het Horizoncollege en daarmee wordt geïnvesteerd in beter opgeleide en beter gekwalificeerde zorgmedewerkers. OPA wil het Slimste Huis voortzetten.

Mobiliteit en toegankelijkheid
Ook ouderen en mensen met een handicap moeten normaal kunnen reizen met goed vervoer. Dat vergroot hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Naast regiotaxi en rolstoelbus ziet OPA veel kansen voor de Max Mobiel: een klein en handig elektrisch autootje, waarmee vrijwilligers, bijvoorbeeld van een zorgcentrum of bewonersonderneming mensen uit de buurt kunnen halen en brengen, als lopen lastig is. Om een boodschap te kunnen doen, naar een activiteit te kunnen gaan of op bezoek in de buurt. Veel vrijwilligers vinden het leuk om in dit autootje te rijden en voor veel ouderen is het een prima oplossing om nog lekker de deur uit te kunnen. De deur uit kunnen is immers een van de beste remedies tegen eenzaamheid.

Toegankelijkheid van veel gebouwen, maar ook van stoepen en wegen kan nog veel beter in Alkmaar. De gemeente dient hierin het goede voorbeeld te geven er bij nieuwbouwplannen ook op toe te zien dat toegankelijkheid voor ouderen en mensen met een beperking gewaarborgd is. De WMO-raad kan hierin een belangrijke adviesrol in vervullen.

Voorzieningen dichtbij
Als ouderen langer in hun eigen buurt blijven wonen, betekent dat ook dat er in alle buurten en kernen voldoende voorzieningen dichtbij horen te zijn: winkels of een markt, een parkje of een gezellig buurtcafé dragen veel bij aan een sociaal leven en aan het voorkomen van eenzaamheid en isolement. Bewonersondernemingen en dorpshuizen krijgen hierbij een steeds belangrijker rol: voor ontmoeting, ontspanning, ondersteuning en advies. OPA blijft hen daarin ondersteunen; meer aanspraak en gezelligheid geeft vaak al minder zorgen en de ‘simpele’ hulp die geboden wordt is vaak beter EN goedkoper dan de traditionele professionele hulp. Dat kan tegenwoordig zelfs uitgerekend worden met een effect-calculator.

Zo simpel kan het ook:
rolstoelafhankelijke mevrouw, met nog maar zeer beperkte arm- en handfunctie wil heel graag een keer in de week naar de markt. Daarvoor is minimaal 2,5 uur begeleiding nodig. Via Voor Mekaar wordt een andere mevrouw gevonden, die graag in contact wil komen met anderen, omdat ze zich wat eenzaam voelt en niet zo goed zelf contact kan leggen. Beide dames gaan nu samen met veel plezier naar de markt. Hier is sprake van menselijke meerwaarde en een financiële besparing. Zie ook het boekje: Zo simpel kan het ook’.
 

Mantelzorg zonder bureaucratie
Alkmaar heeft heel veel mantelzorgers. Mensen die, vaak naast hun werk, zorgen voor hun ouders, kind, partner of ander familielid. Zij doen dat met liefde en overgave, maar voelen zich vaak belemmerd door bureaucratie en starre regels.

Mantelzorgers horen ook aan tafel te zitten bij het Keukentafelgesprek. Vaak gaat het immers niet alleen om wat de WMO-aanvrager nodig heeft, maar is ook ondersteuning van de mantelzorger onderdeel van de maatwerkvoorziening. Dat geldt voor oudere, maar vooral ook voor jeugdige mantelzorgers. Die jongeren moeten ontzien worden en waar nodig juist hulp en steun krijgen, bijvoorbeeld voor school of werk.

Om mantelzorgers te helpen hun zorg te kunnen volhouden zijn extra respijtzorgvoorzieningen nodig. Af en toe een weekje er tussenuit om de mantelzorger te ontlasten, of opvang als mantelzorger ziek is. OPA ziet hierin ook een taak voor de bestaande zorginstellingen. Zij kunnen plaats maken voor vormen van kortdurende opvang en zorg, zo dicht mogelijk in de buurt.

Zorg dichtbij: Gezondheidscentra in elke wijk, met wijkverpleegkundige
Steeds meer huisartsenpraktijken groeien uit tot veelzijdige wijkgezondheidscentra, waar Alkmaarders terecht kunnen met veel allerlei gezondheidsvragen. OPA vindt het belangrijk dat de gezondheidszorg zo dichtbij mogelijk georganiseerd is. En dat in elk gezondheidscentrum ook een wijkverpleegkundige actief is. OPA wil samen met de zorgverzekeraars werken aan een dekkende spreiding van gezondheidscentra over de stad en de kernen. De wijkverpleegkundige is een onmisbare schakel gebleken, die moet dus blijven.

Jeugdhulp: het kind centraal
Bij de uitvoering van de jeugdzorg staat het kind centraal, maar wel zo lang mogelijk als onderdeel van het gezin. Kinderen krijgen hun hulp niet alleen zo dichtbij mogelijk, dus in het gezin, maar het gezin zelf wordt ook geholpen. Uithuisplaatsingen moeten zoveel mogelijk voorkomen worden

Uitgaan van het kind betekent ook ophouden met onnodige etikettering en te zware zorg. Jeugdzorgaanbieders moeten nauw samenwerken en de zorg laten coördineren door 1 verantwoordelijke hulpverlener, die oplossingen mogelijk maakt.

18 jaar en dan?
De jeugdzorg houdt op bij 18 jaar. Maar de problemen zijn daarmee nog lang niet opgelost en vaak is er ook na 18 jaar nog vele jaren hulp en ondersteuning nodig.

Nu vallen te veel jongeren nog tussen wal en schip. Het gebeurt zelfs dat jongeren na hun 18e verjaardag de instelling, waar ze verbleven moeten verlaten en zo op staat terecht komen. Meestal nog zonder diploma en zonder inkomsten. Ze missen vaak ook de praktische woonvaardigheden. Voor hen zijn kleine woonstudio’s nodig, geld en praktische begeleiding.

Om deze jongeren op weg te helpen EN om te voorkomen dat zij om financiële redenen zorg mijden, schulden krijgen, dakloos worden, stelt OPA voor om voor deze jongeren tussen 18 en 23 jaar als dat nodig is te gaan werken met een gezond verstandbudget, een maatwerkbudget om schulden en dakloosheid te voorkomen. Dit budget kan o.a. ingezet worden voor zaken als (borg voor de) kamerhuur, eigen risico ziektekostenverzekering, eigen bijdrage. Daarmee blijft zelfstandigheid in zicht en worden heel veel duurdere zorgkosten en schuldhulpverleningstrajecten voorkomen.

Humane hulp en opvang voor mensen met verward gedrag
Het aantal meldingen over mensen met verward gedrag neemt toe. Naast betere praktische begeleiding en thuisondersteuning blijft ook goede opvang en respijthulp of een time-out plek nodig. OPA wil dat hiervoor een humane oplossing komt in plaats van een ‘cel’.

Daarnaast vindt OPA het een goed idee als er in alle wijken, naast de gewone wijkverpleegkundige, ook een GGZ-wijkverpleegkundige komt, die nauw contact heeft met de wijkbewoners met GGZ-problemen.

Regionaal Ziekenhuis blijft in Alkmaar
Het is goed dat de Noord-West Ziekenhuisgroep heeft besloten op de huidige locatie de Hout te vernieuwbouwen. OPA heeft zich daar hard voor ingezet en vindt nu ook dat de gemeente het ziekenhuis moet ondersteunen bij de uitvoering van de nieuwbouwplannen. Dat kan door een ondergrondse parkeervoorziening mede mogelijk te maken. Daardoor komen er ook weer meer parkeerplaatsen vrij in de buurt en in de Singelgarage. Dat is goed voor de bereikbaarheid van de stad.

OPA vindt ook dat de gemeente er op moet blijven toezien dat het ziekenhuis rekening houdt met de groene waarden van het park en deze ook uitbreidt op haar terrein.