In de visie van OPA krijgt elke inwoner de zorg en ondersteuning die nodig is om zelfstandig zijn of haar leven te kunnen leiden. Veel mensen zoeken hiervoor al eerst hulp bij familie en vrienden, of vragen hulp bij voorzieningen zoals Wonen Plus, het Mantelzorgcentrum en andere organisaties.

Als het niet meer (helemaal) lukt op eigen kracht dan helpt de gemeente met een maatwerkvoorziening, zoals een scootmobiel, of hulp bij het huishouden. Te vaak nog lopen inwoners op tegen het doolhof van bureaucratie. Volgens OPA moeten niet de bureaucratische systemen leidend zijn, maar de menselijke vraag: ‘Wat is de bedoeling’? ‘Welke gezond verstand-oplossing werkt hier het beste?’ De gemeente hoort begripvol en behulpzaam te zijn voor haar inwoners.

OPA is geen voorstander van het stapelen van eigen bijdragen. Vaak hebben mensen meer dan één voorziening nodig en daarbij een laag inkomen. Daarnaast kan OPA zich voorstellen dat mensen met hogere inkomens een inkomensafhankelijke bijdrage betalen voor huishoudelijke hulp.


Meer huishoudelijke hulp en thuisondersteuning voor ouderen en mensen met een beperking: 1 miljoen erbij
Het aantal ouderen in Alkmaar stijgt en voor veel ouderen is extra hulp nodig om zelfstandig en veilig te kunnen blijven wonen. Vaak zijn zij immers ook mantelzorger voor hun partner. Zij doen dat uit liefde en verbondenheid, maar het kan ook te zwaar worden. Het risico op ziek worden is ook groter en dat kan ertoe leiden dat mensen langere tijd niet mobiel zijn. De gemeente heeft in de afgelopen vier jaar fors bezuinigd op huishoudelijke hulp en andere vormen van thuisondersteuning. OPA vindt dat ouderen vanaf extra hulp in huis moeten kunnen krijgen. Voor het schoonmaken, maar ook hulp bij het boodschappen doen, of de mantelzorg te verlichten. Daarom blijft het behoud van goede huishoudelijke hulp een van onze topprioriteiten. OPA wil de bezuinigen ongedaan maken en trekt daar 1 miljoen extra per jaar voor uit. OPA wil dat aanvragen bekeken worden vanuit de behoefte van de aanvrager en niet louter vanuit budgetten.


Wonen met zorg. Aanleunwoning met wmo-indicatie
Schrijnend zijn de situaties waarin oudere echtparen na een leven lang samen uit elkaar moeten omdat een van hen niet langer thuis kan blijven wonen en moet worden opgenomen in een zorgcentrum. Dit is vaak het geval als een van de partners lijdt aan een vorm van dementie, een ziekte die met de groei van de vergrijzing flink zal toenemen. Daarom wil OPA de terugkeer van de aanleunwoning. Zelfstandig en veilig wonen, dichtbij een zorgcentrum, zodat hulp en zorg dichtbij is en mensen elkaar ook gemakkelijker kunnen bezoeken. OPA wil in de komende periode deze aanleunwoningen mogelijk maken. En daarvoor een speciale WMO- woonzorgindicatie invoeren.


Alkmaar een dementie-vriendelijke stad
Dementie is een gevreesde ouderdomsziekte waar steeds meer mensen mee te maken zullen krijgen. Dat vraagt veel van mensen met dementie zelf en ook van hun naasten. OPA wil dat Alkmaar een echte dementie-vriendelijke stad wordt. Daar is een goed begin mee gemaakt, maar er is meer nodig. Zoals kennis en informatie voor familie, buren, vrijwilligers en ondernemers. Daarvoor zijn cursussen beschikbaar. OPA wil graag dat iedereen die in zijn of haar omgeving te maken heeft met deze ziekte een gratis cursus kan volgen via het Mantelzorgcentrum, het wijkcentrum of gewoon thuis. OPA vindt dat hier subsidiegeld aan mag worden besteed.


Slimme technologie in het hulpmiddelenpakket
Ook wil OPA het gebruik van slimme technologie stimuleren. Er is al veel beschikbaar, zoals veilige en privacy-vriendelijke sensoren, hulpapps, beeldcommunicatie en andere toepassingen die mensen kunnen helpen. OPA wil dat deze hulpmiddelen onderdeel gaan uitmaken van het voorzieningenpakket van de gemeente, naast scootmobiels, rolstoelen en woningaanpassingen. Deze hulpmiddelen kunnen ook heel handig zijn voor mantelzorgers en thuiszorg, daarmee kunnen zij extra goed helpen.


Mobiliteit en toegankelijkheid
Ook ouderen en mensen met een handicap moeten normaal kunnen reizen met goed vervoer. Dat vergroot hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Naast regiotaxi en rolstoelbus wil OPA doorgaan met de Max Mobiel: een klein en handig elektrisch autootje, waarmee vrijwilligers, bijvoorbeeld van een zorgcentrum of buurthuis mensen uit de buurt kunnen halen en brengen, als lopen lastig is. Om boodschappen te kunnen doen, naar een activiteit te gaan of op bezoek in de buurt. Veel vrijwilligers vinden het leuk om in dit autootje te rijden en voor veel ouderen is het een prima oplossing om nog lekker de deur uit te kunnen. De deur uit kunnen is immers een van de beste remedies tegen eenzaamheid.

Toegankelijkheid van veel gebouwen, maar ook van stoepen en wegen kan nog veel beter in Alkmaar. De gemeente dient hierin het goede voorbeeld te geven en bij nieuwbouwplannen erop toe te zien dat toegankelijkheid voor ouderen en mensen met een beperking gewaarborgd is. De WMO-raad kan hierin een belangrijke adviesrol in vervullen. OPA vindt het een goed idee om elke twee jaar de WMO-raad uit te nodigen voor een bijeenkomst, waarbij vorderingen, pijnpunten en verbeterpunten met de raad besproken kunnen worden.

 

Mantelzorg zonder bureaucratie
Alkmaar heeft heel veel mantelzorgers. Mensen die, vaak naast hun werk, zorgen voor hun ouders, kind, partner of ander familielid. Zij doen dat met liefde en overgave, maar voelen zich vaak belemmerd door bureaucratie en starre regels.

Volgens de gemeente ben je nu nog alleen mantelzorger als je NIET samenwoont met degene voor wie je zorgt. De gemeente noemt dat dan ‘gebruikelijke zorg’ en die is in hun ogen verplicht. OPA vindt dat oneerlijk en wil dat zo snel mogelijk terugdraaien.

Dat geldt voor oudere, maar vooral ook voor jeugdige mantelzorgers. Die jongeren moeten ontzien worden en waar nodig juist hulp en steun krijgen, bijvoorbeeld voor school of werk.

Om mantelzorgers te helpen hun zorg te kunnen volhouden zijn extra respijtzorgvoorzieningen nodig. Af en toe een weekje er tussenuit om de mantelzorger te ontlasten, of opvang als de mantelzorger ziek is.


Jeugdhulp
Verbetering van de jeugdzorg is hard nodig. De decentralisatie van Jeugdzorg heeft nog niet veel goeds gebracht. De markt voor kinderen met lichtere problemen groeit als kool, maar als een kind een chronische aandoening heeft of gecompliceerde problematiek dan zijn er lange wachtlijsten of alleen maar plaatsen buiten de eigen regio. Terwijl het juist belangrijk is dat ook het gezin wordt geholpen.
Uithuisplaatsing moet dus zoveel mogelijk voorkomen worden.

Uitgaan van het kind betekent ook ophouden met onnodige bureaucratie en regelzucht. Jeugdzorgaanbieders moeten nauwer samenwerken en de zorg laten coördineren door 1 verantwoordelijke hulpverlener, die oplossingen mogelijk maakt.

Hulp en opvang voor mensen met verward gedrag
Het aantal meldingen over mensen met verward gedrag neemt toe. Om dat te verminderen is nauwe samenwerking nodig tussen een GGZ-wijkverpleegkundige en buurtbewoners, politie, handhaving en gebiedscoördinator.

De gemeente dreigt het Sociaal Pension te laten verdwijnen. De 38 bewoners, die nergens anders terecht kunnen, komen dan op straat te staan. Nu hebben ze nog een kamer, wordt er af en toe een eitje voor ze gebakken en krijgen ze op tijd hun medicijnen. OPA maakt zich grote zorgen als dit Sociaal Pension zou verdwijnen. Een onmisbare voorziening voor Alkmaar; OPA wil deze behouden.

Investeer in Zorgonderwijs
De Coronacrisis heeft keihard aangetoond wat we allemaal al wisten: er is veel te weinig geïnvesteerd in de werken in de zorg. Salarissen en arbeidsvoorwaarden los je lokaal niet op. Wat wel kan is voor Alkmaar en de regio de zorgopleidingen versterken, zowel op mbo- als op hbo-niveau. Daarom pleit OPA voor een regionale Zorgacademie, die voor jongeren aantrekkelijk is en waar ook versnelde opleidingen gevolgd kunnen worden voor mensen die willen omscholen naar verpleegkundige of thuiszorg-medewerker. Dat zou kunnen in samenwerking met het NW-Ziekenhuis, het grootste niet-academische ziekenhuis van Nederland. De gemeente kan dat stimuleren en eraan werken dat Alkmaar in de toekomst een echte Zorgstad kan worden.

Houdt lokale politiek onafhankelijk

OPA staat voor de inbreng van burgers. Inwoners weten immers beter wat er speelt dan ambtenaren en bestuurders achter hun bureau. Volg de Onafhankelijke Partij op onze social media kanalen, schrijf u in op onze nieuwsbrief of neem direct contact op met onze raadsleden.