Positieve energie werkt
OPA gelooft in het stimuleren van inwoners en bedrijven om duurzamer te leven en niet in het straffen of beboeten. Daarom is OPA voorstander van maatregelen en regelingen die uitnodigen om minder of schonere energie te gebruiken. Voor het stimuleren van het gebruik van zonne-energie, schoner vervoer, slimme energie-neutrale bouwmethodes bij nieuwbouw, maar tegen maatregelen waarbij energiegebruik extra wordt belast, of de lokale lasten worden verhoogd. Daarmee tref je vooral de inwoners die toch al niet veel mogelijkheden hebben om extra te isoleren of te investeren. Positieve beïnvloeding werkt volgens OPA beter dan extra belasting betalen. En mensen moeten nog met een gerust hart een nieuwe aardgas CV- ketel kunnen aanschaffen. Die kan heus nog 10-15 jaar mee. Ook hier geldt: geen betutteling, wel goede informatie, zodat mensen zelf een goede keuze kunnen maken.


Niet verplicht van het gas af
Wat OPA betreft is Nederland wel wat te haastig met de transitie naar andere vormen van energievoorziening, met name warmtepompen en elektra. Door de gelijktijdige toename van elektrisch rijden en woningbouw komen de bedrijven en bewoners nu in de knel, omdat er onvoldoende energie-capaciteit is. OPA pleit ervoor eerst eens goed in kaart te brengen welke extra behoefte de komende jaren verwacht wordt en welke capaciteit hiervoor nodig is. Pas daarna kunnen we bepalen wat er mogelijk is. De huidige methode van eerst bouwen en installeren en dan pas kijken of er schone energie voorhanden is, moet verlaten worden: bezint eer gij begint.

Dit betekent dat we ons moeten bezinnen of het ‘gasloos’ worden niet vertraagd moet worden. De gemeente kan inwoners helpen in hun eigen tempo hun woning te verduurzamen, maar kan dat nooit verplichten.

Tegelijk moet er voor de bewoners en bedrijven duidelijk zijn wat de HVC aan kosten vraagt en kan de verplichting om over te gaan naar de HVC niet afgedwongen worden. De gemeente hoort alternatieven voor de HVC aan te geven, waarbij bewoners niet verplicht worden aansluitkosten te betalen, als zij geen gebruik van de HVC maken. En de koppeling tussen de prijs van HVC en gasprijs moet losgelaten worden. Mensen betalen immers niet voor restwarmte, niet voor gas.

Zonne-energie en andere duurzame energie
OPA is voorstander van gebruik van alternatieve energiebronnen, zoals zonne-energie, waterstof en gebruik van restwarmte. Wel denkt OPA dat er een goede controle moet komen op de aanschaf van zonnepanelenpanelen, omdat het aantal branden door ondeugdelijke aansluitingen stijgt.

OPA is geen voorstander van grote windmolenparken. Windmolens zijn onwenselijk voor het gezicht op stad en land, ontnemen het uitzicht, zijn duur in aanschaf en er zijn tegenwoordig veel betere methodes, zoals zonne-energie, warmte-koudeopslag. Initiatieven voor deze methoden wil OPA juist wel blijvend stimuleren. Dat geldt ook voor duurzamer vervoer. Elektrische auto’s en fietsen, schoon busvervoer en snelle fietsverbindingen maken de stad schoner, maar vergen wel voldoende capaciteit.

Nieuwbouw zoveel mogelijk energie-neutraal
Waar OPA voor de bestaande woningen een kalm tempo bepleit van verduurzaming, zonder dwang mag voor de nieuw te ontwikkelen gebieden rond de Kanaalzone, de ambitie hoger. Hier ontstaat de mogelijkheid om volledig energie-neutraal en klimaatbestendig te ontwikkelen. Ook dit zal enige jaren kosten, maar OPA ziet hier kansen voor Alkmaar als ‘smart city’, waar slimme nieuwe technologie het wonen en werken in de toekomst veel duurzamer maakt, met het Boekelermeer Innovatie Park als voorbeeld en kenniscentrum.

 
9.5 Waterbeheersing
Het klimaat verandert en dat merken wij ook: de wateroverlast neemt toe, met name door clusterbuien. De oplossing daarvoor is niet alleen een zaak van regels opstellen hoeveel mm water er per m2 mag vallen die gelijk opgenomen of afgevoerd moet worden, maar is tevens een zaak van zoveel mogelijk waterbuffer creëren, ook bij de bewoners.

Overal waar mogelijk, moet de waterafvoer door doorlaatbaar groen of "groene” tegels bevorderd worden, dit laatste door stenen parkeerplaatsen om te vormen. Het creëren van Wadi’s (drainage en infiltratie) moet een pijler worden voor inrichting van onze groene gebieden, ook in de woonwijken: groen op de grond dus, niet alleen op gevels en daken.

Schone leefomgeving
Een schone gemeente is ook een opgeruimde gemeente. Geen rommel op wegen en straten, vuilnis rond containers, graffiti of hondenpoep. OPA wil graag met de partijen in de gemeente een minimumschoonheidsbeeld voor stad en land vaststellen en dat gebruiken voor het beheer van de openbare ruimte. Ook dat is duurzaamheid! Een concreet verbeterpunt is het plaatsen van meer prullenbakken in Alkmaar.

Meeuwen houden niet van groene daken
Naast groen op de grond kan er ook op de Alkmaarse daken meer groen. Goed voor isolatie van gebouwen, voor luchtkwaliteit, waterafvoer en soms kun je er ook gezellig barbecueën. En nog een heel groot voordeel is dat meeuwen niet van groene daken houden. Niet duur dus, wel effectief.

Houdt lokale politiek onafhankelijk

OPA staat voor de inbreng van burgers. Inwoners weten immers beter wat er speelt dan ambtenaren en bestuurders achter hun bureau. Volg de Onafhankelijke Partij op onze social media kanalen, schrijf u in op onze nieuwsbrief of neem direct contact op met onze raadsleden.