Taalachterstand belemmert ouders en kinderen
Goed onderwijs is de beste weg naar een succesvolle toekomst op de arbeidsmarkt. Dat onderwijs dient plaats te vinden in goed geventileerde, modern uitgeruste gebouwen.

Voor OPA is het ontoelaatbaar dat kinderen naar de basisschool gaan met een grote achterstand in hun taalontwikkeling. Deze achterstand is later bijna niet meer ongedaan te maken en blokkeert daarmee een goede toekomst. Ouders, die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen mogen van OPA gratis, maar wel verplicht naar een taalcursus. Dat is belangrijk voor hun eigen toekomst en die van hun kinderen. Als mensen pertinent weigeren Nederlands te leren mag de gemeente korten op de bijstandsuitkering.

Vrije schoolkeuze
Uitgangspunt voor OPA is vrije schoolkeuze voor ouders, zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs. OPA bepleit ook meer vrijheid voor scholen om te variëren in lesprogramma’s en openingstijden. Maar OPA is er geen voorstander van dat de gemeente zelf allerlei lesprogramma’s maakt, bijvoorbeeld voor de acceptatie van LHBTI+ personen of andere ‘woke’-zaken. Dat is geen taak van de gemeente.

Doorgaan met Wijkleerbedrijven voor praktijkleren
Voor uitvallers in het MBO, vaak niveau 1 en 2, en voor een aantal andere leerlingen die moeite hebben met de soms logge structuren in het reguliere beroepsonderwijs zijn de wijkleerbedrijven een uitkomst gebleken. Deze vorm van praktijkleren in combinatie met praktische dienstverlening en klussen in de wijk of buurt is de afgelopen periode zeer succesvol gebleken, vooral in Alkmaar Zuid. OPA wil graag doorgaan met de wijkleerbedrijven en uitbreiden naar andere wijken. Zij bieden ook nieuwe kansen voor opleiding en werk voor volwassenen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

MBO en HBO versterken
OPA wil zoveel mogelijk Mbo-opleidingen in Alkmaar houden: goed voor de leerlingen en goed voor de economie. Het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties hebben dan wel de maatschappelijke taak om voor voldoende stageplaatsen en leerwerkplekken te zorgen. De gemeente kan dat stimuleren, maar niet afdwingen. De Hogeschool is van groot belang voor onze stad. Omdat die jeugdigheid brengt in de stad en gezelligheid, Alkmaar en de regio slimmer maakt en zorgt voor werkgelegenheid, in het onderwijs zelf en ook bij veel toeleveranciers.

Kinderen met handicap gelijke kansen
OPA vindt dat de gemeente een grote verantwoordelijkheid heeft als het gaat om kinderen met een fysieke of mentale handicap. OPA vindt dat onderwijsvoorzieningen voor deze doelgroep bij uitstek goed gehuisvest moeten zijn en dat het goed is voor de leerlingen en voor de samenleving als er zo veel als mogelijk wordt samengewerkt met het reguliere (vak)onderwijs. Ook het leerlingenvervoer moet optimaal, ruimhartig en veilig zijn.

Scholen behouden in kleine kernen
OPA streeft ernaar om in de kleine kernen dorpsscholen te behouden. Als dat niet in de vorm van een zelfstandige school kan, dan mogelijk in combinaties van verschillende voorzieningen in de kernen. Juist door ook kleinschalige bouwprojecten voor starters mogelijk te maken in de dorpen vergroot je de overlevingskans van de kleine dorpsschool.

Frisse scholen
Ook het binnenklimaat van een school moet fris en gezond zijn. Dat is in de Coronacrisis ook pijnlijk duidelijk geworden. In een bedompte, slecht geventileerde school is het moeilijk voor kinderen om het hoofd ‘fris’ te houden. In de afgelopen periode is al een begin gemaakt met het ‘opfrissen’ van bestaande scholen. OPA wil daar de komende periode mee door gaan.

Houdt lokale politiek onafhankelijk

OPA staat voor de inbreng van burgers. Inwoners weten immers beter wat er speelt dan ambtenaren en bestuurders achter hun bureau. Volg de Onafhankelijke Partij op onze social media kanalen, schrijf u in op onze nieuwsbrief of neem direct contact op met onze raadsleden.