• Evenwichtig sociaal beleid
  • Tegenprestatie: iedereen kan iets doen voor de samenleving

  • Gelijke behandeling van ouderen in het minimabeleid

  • Schuldhulpverlening: ‘incasso-machine’ stoppen.

  • Alkmaarpas met shoptegoed.

Evenwichtig sociaal beleid
Uitgangspunt is een evenwichtig sociaal beleid. Burgers zijn in principe zelf verantwoordelijk voor hun eigen leven. OPA vindt dat de overheid voorwaarden moet scheppen om dit mogelijk te maken en daarnaast de mensen die tussen wal en schip vallen niet in de kou moet laten staan. Dat betekent dat we in principe uitgaan van de eigen kracht, maar als dat niet lukt dat de Overheid er is om een handje te helpen. Bij voorkeur tijdelijk, bijvoorbeeld met een uitkering. OPA ziet ook de keerzijde van het langdurig bieden van allerlei vormen van inkomensondersteuning naast elkaar. Zeker voor mensen in de leeftijd dat zij nog terecht kunnen op de arbeidsmarkt. Als mensen jarenlang én een uitkering én kwijtschelding van belastingen én huursubsidie én categorale voorzieningen zoals koelkasten en computers én kortingen of gratis voorzieningen met stadspassen én een voedselbankpakket krijgen, verdwijnt de prikkel om te werken. De armoedeval – het verschil tussen een uitkering met al die ondersteuning en een gewoon inkomen uit arbeid- wordt daardoor alleen maar kleiner. Voor OPA zijn werk en een goede opleiding nog steeds de beste manieren om zelfstandig en naar eigen inzicht je leven in te richten, en zelfredzaam te vergroten. OPA vindt dat de gemeente haar uiterste best moet doen om mensen UIT de uitkering te helpen. Zodat, geholpen door de gunstige economische omstandigheden, het aantal bijstandsuitkeringen zal dalen en er geen extra middelen nodig zijn voor het minimabeleid.
 Voor minima en mensen met een inkomen tot 120% van het minimum wil OPA dat vormen van kwijtschelding en bijzondere ondersteuning in stand blijven. OPA heeft daar de afgelopen periode ook aan meegewerkt.

Tegenprestatie: iedereen iets terugdoen voor de samenleving
OPA realiseert zich dat er altijd mensen zullen zijn die het niet lukt om op de gewone arbeidsmarkt een plek te vinden. Zij blijven vaak –gedeeltelijk- afhankelijk van een uitkering. Voor OPA is het wel normaal dat je daar iets voor terug doet. Vanuit de gedachte dat iedereen wel iets kan doen voor een ander of voor de samenleving. Op school, in de buurt, in een bewonersonderneming, sportvereniging, zorgcentrum of waar dan ook. Uiteindelijk word je er ook zelf beter van als je iets kunt betekenen voor de maatschappij. Door deze tegenprestatie vergroot je tevens je sociale contacten en je doet werkervaring op, waarmee je kansen op de arbeidsmarkt groter worden. Wat OPA betreft hoort in de toekomst bij iedere uitkering ook een ‘contract’ voor die tegenprestatie. En dat ‘contract’ dient ook nageleefd en gecontroleerd te worden.

Ouderen verdienen gelijke behandeling bij minimabeleid
Voor mensen die langere tijd van een minimuminkomen moeten leven bestaat er een individuele inkomenstoeslag, bedoeld voor extra uitgaven zoals reparaties of kleding.

Die toeslag echter vervalt als mensen met pensioen gaan. Dat vindt OPA geen eerlijke zaak. Een flink aantal van hem moet dan rondkomen van alleen AOW, misschien met een piepklein pensioen. Hun inkomen wordt dus minder, terwijl hun kosten, vooral zorgkosten en kosten voor mobiliteit juist stijgen. Deze ongelijkheid wil OPA opheffen. De seniorentoeslag dient even hoog te zijn als de toeslag voor mensen die nog kunnen werken. Het geld voor minimabeleid moet dus eerlijker verdeeld worden.
OPA vindt daarom dat deze ongelijkheid opgeheven moet worden. De seniorentoeslag dient even hoog te zijn als de toeslag voor mensen die nog wel kans maken op de arbeidsmarkt. Of kunnen bijverdienen. OPA trekt daar geen extra geld voor uit. De middelen voor minimabeleid kunnen gewoon eerlijker verdeeld worden.

Schuldhulpverlening: ‘incasso-machine’ stoppen
Veel mensen kampen met schulden, soms door eigen handelen, soms door pech. Vaak begint een schuld klein, maar door hoog oplopende incassokosten wordt die schuld steeds groter en verliezen mensen de moed. OPA vindt dat de gemeente hierbij eerder kan helpen, door mensen met een beginnende schuld aan te moedigen hulp te zoeken bij de gemeente. Die kan dan helpen de ‘incasso-machine’ te stoppen en financieel orde op zaken te krijgen voordat een duur en langdurig schuldhulpverlenings- of bewindvoerings-traject moet worden gestart. OPA vindt dat mensen die bijvoorbeeld een verkeersboete krijgen die wel gewoon moeten betalen, maar niet door incassokosten in de schuldsanering of onder bewindvoering moeten komen. Dat laatste kost de gemeente veel geld. Geld dat uiteindelijk bij de incassobureaus terecht komt. Geld dat OPA liever uitgeeft aan vroege hulp.

Alkmaarpas met shoptegoed
Mensen met een minimuminkomen kunnen met een tegoed op hun Alkmaarpas meedoen met sportieve en culturele activiteiten. Voor kinderen en jongeren is er inmiddels ook al een shoptegoed, waarmee hun ouders of zij zelf zij (vanaf 12 jaar) artikelen kunnen kopen die zij nodig hebben, bijvoorbeeld met Sinterklaas of Kerst.

Dat werkt al prima! Daarom wil OPA de mogelijkheden van shoptegoed uitbreiden, zoals voor de seniorentoeslag en andere tegemoetkomingen vanuit bijzondere bijstand. Voordeel is dat de Alkmaarpas op deze manier niet stigmatiserend is en dat mensen zelf verantwoordelijk kunnen zijn voor de besteding van de extra middelen. En op = op.