• Auto’s zijn ook belangrijk
  • Openbaar vervoer
  • Geen verhoging parkeertarieven
  • Fietsverbindingen met oplaadpunten
  • Pontje Schermereiland moet gratis blijven
  • Kostenbeheersing bij infrastructuur
  • Betere bewegwijzering voor de garages

Auto’s zijn ook belangrijk
Uitgangspunt voor OPA is dat auto, (brom)fiets en bus allemaal gelijkwaardige vervoermiddelen zijn, in die zin dat de burger zelfstandig de keuze moet kunnen maken welk vervoermiddel hij of zij kiest. Betutteling vanuit de gemeente dan wel de inperking van deze vrijheid is voor OPA uit den boze. Met dit gedachtegoed zal OPA verkeersbesluiten beoordelen. OPA vindt de auto niet alleen van belang voor de mobiliteit, maar ook voor het welzijn van de Alkmaarders. Een auto geeft een gevoel van vrijheid en zelfstandigheid.

De doorstroming van het autoverkeer heeft voor OPA een hoge prioriteit. OPA is bereid om op een verstandige manier meer geld uit te trekken voor wegen om de doorstroming te verbeteren ( zie punt 7.6)

OPA wil de (binnen-)stad goed bereikbaar houden. OPA wil dat bijvoorbeeld de Laat Oost open blijft om ook met de auto de stad in te gaan.

OPA blijft bij het uitgangspunt keuzevrijheid. Wij zijn derhalve geen voorstander van opgelegde beperkende maatregelen zoals een milieuzone voor delen van de (binnen)stad waarbij bijvoorbeeld alleen elektrische auto’s de stad in kunnen.

Goed openbaar vervoer
Uitgangspunt is dat het openbaar vervoer goed toegankelijk is en makkelijk bereikbaar. OPA heeft het Eurokaartje opnieuw ingevoerd en dat is een succes gebleken. Voor De buitengebieden geldt het 2 euro-tarief. OPA vindt dat acceptabel omdat deze afstanden vele malen groter is. Betere nachtelijke verbindingen naar de buitengebieden en ook Amsterdam zijn wenselijk en mogelijkheden hiertoe mogen onderzochte worden van OPA.

OPA is voor behoud van het huidige niveau openbaar vervoer. OPA is geen voorstander van het gratis openbaar vervoer voor bepaalde doelgroepen zoals senioren. Voor hen zijn al vervoersvoorzieningen geregeld via de wmo en gratis eurokaartjes via de Alkmaarpas.

Goed parkeerbeleid handhaven, straatparkeervergunning goedkoper
Uitgangspunt voor OPA zijn realistische en betaalbare parkeertarieven voor bezoekers er bewoners van onze stad. Uitgangspunt voor OPA is het huidige parkeerbeleid, zowel qua tarief als qua tijd. De tarieven van parkeren mogen geen melkkoe worden, ook niet voor bewoners en hun vergunning. OPA is geen voorstander van extra verhogingen van de parkeertarieven. Het verhogen van parkeertarieven kan een negatieve uitwerking hebben op het aantal bezoekers binnenstad, wat niet wenselijk is voor ondernemers. OPA wil wel de parkeervergunning op straat voor bewoners verlagen met € 25,-

OPA is voor behoud van de papieren bezoekerskaart, ook voor de komende jaren, speciaal voor ouderen die niet goed hun weg kunnen vinden in het digitale tijdperk.

OPA wil het betaald parkeren niet uitbreiden, zo moet het ook gratis blijven in en rond (winkelcentrum) De Mare.

OPA wil projectontwikkelaars uitdagen om op de plaats van de Karperton parkeergarage met een herontwikkeling te komen op een zodanige wijze dat het aantal openbare parkeerplaatsen gehandhaafd blijft, maar dit stadsdeel wel een betere uitstraling krijgt.

Goede fietsverbindigen met oplaadpunten
OPA wil blijven investeren in goede fietspaden en fietsenstallingen. Fietsroutes moeten veilig zijn en zoveel mogelijk gescheiden van het gemotoriseerde verkeer. OPA wil ook meer oplaadpunten voor elektrische fietsen, op straat maar ook in de stallingen. Om Overstad nog beter bereikbaar te maken wil OPA onderzoek naar de mogelijkheid van een fietsbrug tussen Zaagmolenweg en Kwakelkade.

Pontje Schermereiland moet gratis blijven
OPA heeft er voor gezorgd dat er in 2011 een streep is gegaan door de plannen om de mensen van het Schermereiland te laten betalen voor het pontje. Ook de komende jaren zal het pontje gratis blijven.

Kostenbeheersing bij nieuwe infrastructuur
OPA vindt doorstroming autoverkeer belangrijk. Toch let OPA hierop ook de centen. Zo heeft OPA er voor gekozen om het Zeswielentrace niet achterlangs te leggen, maar wel voor een veilige oplossing voor de fietsers voorlangs. Dat scheelde ruim 5 miljoen aan kosten.

OPA heeft nog twee belangrijke wensen op het gebied van de doorstroming autoverkeer. Een betere bereikbaarheid van het oostelijk stadsdeel, bijvoorbeeld door een verbinding op welke manier dan ook tussen bedrijventerreinen Overdie en Oudorp. Nu dat laatste gebied in herontwikkeling komt, zou dit hieruit gefinancierd kunnen worden.

Een ondertunneling van het spoor aan de Helderseweg. In het kader van de herontwikkeling aan het Kanaal en de landelijke wens om elke 10 minuten daar een trein te laten rijden, kunnen hiervoor medefinanciers worden gevonden.

Beide wensen zullen naar verwachting de komende periode nog niet worden gerealiseerd, maar kunnen wel in gang worden gezet.

Betere bewegwijzering voor de garages in Alkmaar
OPA wil dat de bewegwijzering van Alkmaar voor de garages begint op de A9 met een groot bewegwijzeringsbord tot aan de desbetreffende garage. Ook is het goed als meteen het aantal beschikbare parkeerplekken wordt aangegeven, met eventueel de loopafstand tot de kaasmarkt en het winkelgebied. Hierdoor kunnen mensen veel makkelijker en sneller een garage vinden.

Beachbus naar Bergen
OPA wil dat de beachbus naar Bergen en Egmond weer terugkomt en gedurende het zomerseizoen. Deze open bus zal een goede bijdrage kunnen leveren aan het toerisme, maar ook heel gezellig zijn voor de Alkmaarse gezinnen die op een attractieve wijze naar het strand kunnen.

Verkeer op termijn
OPA wil dat het nieuwe college samen met de regio voort maakt met de lobby inzake de aansluiting A8 A9. Tot op heden heeft deze lobby niet tot het gewenste resultaat geleid. Nu moet deze zodanig effectief worden dat de provinciale partijen dit bij hun verkiezingen volgend jaar in hun programma opnemen, want de provincie gaat er over.

OPA vindt dit belangrijk omdat de A9 al rond 2020/2022 structurele congestie zou kunnen krijgen. Dit is ernstig voor Alkmaarders die in de file staan en ook voor de economie. Naar alternatieve vormen van OV moet ook gekeken worden, zo kunnen de mogelijkheden worden onderzocht van een light railverbinding richting Amsterdam.