Nieuwe kansen aan het Kanaal, maar wel de menselijke maat
Ook in Alkmaar is de wooncrisis enorm. Elke Alkmaarder kent wel iemand voor wie een betaalbare koop- of huurwoning onhaalbaar is, of erg ver weg. Het huidige college wil in de toekomst 15.000 woningen bouwen langs het Kanaal. OPA ziet op zich daar goede mogelijkheden voor mooi en ook hoger bouwen met extra recreatiemogelijkheden aan het water. Maar wij zien ook dat de huidige stadsregering bijna alleen denkt in torens van 50-70 meter hoog en daarmee de menselijk maat uit het oog verliest.

Voor OPA is die de menselijke maat wel de maatstaf: dus geen megalomane woontorens van 50 meter of hoger, maar zeker ook betaalbare huizen op de grond, met een stadstuintje. Voor Overstad wil OPA meer water in het gebied, behoud van het Bazaargebied (duurzaam, en gezellig met de bioscoop en Beatlesmuseum in de buurt) en minder hoge torens. En zeker geen weg door de volkstuinvereniging De Rekere.

Bouwen met de menselijke maat betekent voor OPA dat er voldoende ruimte en ‘lucht’ zit in de bouwplannen. Een hoogte waar je nog contact hebt met de straat en de nabijgelegen woningen niet in de schaduw komen. Ruimte voor bomen en voor groen om te spelen of te picknicken, ook al levert dat misschien wat minder woningen op. We moeten voorkomen dat Alkmaar ‘versteent’. Wij willen investeren met een vooruitziende blik in een duurzame en groene leefomgeving.


Geen hoogbouw in en rond de binnenstad
In de historische stad binnen de singels wil OPA geen hoogbouw. En in de eerste schil rond de binnenstad is hogere bebouwing alleen toegestaan binnen de contouren van het bestaande bestemmingsplan. OPA vindt dat de architectuur in en rond de binnenstad moet aansluiten bij de historische bebouwing van de stad. Daarmee blijft het unieke karakter van deze gebieden gewaarborgd. Dat geldt ook voor de plannen die er nu zijn voor het stationsgebied. In de directe Kanaalzone en aan de randen van de stad is daar wel ruimte genoeg voor, uiteraard wel met ondergrondse parkeervoorzieningen. En met behoud van het woongenot van de huidige bewoners en gebruikers. Dit kan bereikt worden door vol in te zetten op de betrokkenheid van de bewoners met een vroegtijdige, brede en diepgaande participatie.

Betere balans tussen groen en steen
Mogelijkheden voor nieuwbouw liggen vooral in de transformatie van de Kanaalzone. Dat betekent voor OPA dat we niet alle overige plekjes in de stad hoeven vol te bouwen. Dat wil niet zeggen dat er niets meer kan, maar het mag wel minder. Zo kan in de toekomst bij het vrijkomen van de locatie Vluchthoef ruimte gemaakt worden voor een buurtpark, en kan bij de ontwikkeling rond het Geert Groteplein met veel minder bouwvolume en met meer ruimte voor parkeren en groen ook een mooie herontwikkeling gedaan worden. En op de plek in Overdie, waar nu nog ‘Overdie Ontmoet’ zit, met weinig succes, kunnen wij ons een kleinschalige bebouwing voorstellen met woningen voor ouderen uit de wijk zelf. Met groen eromheen.

Ook voor de ontwikkelingen bij Station Noord en het Centraal Station vindt OPA dat die moet aansluiten bij de lage bebouwing in de omgeving en de molens, of andere iconen van de stad. Het stukje naast het Leger des Heils hoeft ook niet volgebouwd. Laat het lekker groen blijven. Lege plekken in een wijk zijn belangrijk voor de leefbaarheid. OPA wil dus bij elk nieuw binnenstedelijk plan afwegen of het wel echt nodig is. Lucht, ruimte en groen in een wijk zijn ook erg belangrijk. Veel huizen bouwen, jazeker! Maar Alkmaar moet geen ‘betondorp’ worden.


Kleinschalig bouwen in dorpen en kernen
Voor de vitaliteit van de kernen en dorpen is het nodig om op kleine schaal woningen te kunnen toevoegen, zodat ook de jongere generatie zich daar thuis voelt. Maar ook hier geldt een menselijke maat die bij het karakter van de dorpen past. Dus niet alleen appartementen bouwen, maar ook gewone huizen met een tuintje. Bij Stompetoren-West kan wat ons betreft gerust gebouwd worden, in een evenwichtige mix van eengezinswoningen en lage appartementen. Maar behalve aan woningen, willen we ook meer aandacht schenken aan de bijbehorende voorzieningen, zodat we niet louter forensendorpen krijgen. Het op kleine schaal transformeren of combineren van agrarische bedrijven naar wonen of wonen met zorg of wonen met B&B kan op steun van OPA rekenen.

Want we moeten niet vergeten dat Alkmaar het centrum is van de agrarische omgeving. Wij moeten onze agrariërs niet weg laten drukken of wegsaneren, dat is niet wenselijk en ook niet goed voor de lokale economie.

Seniorenlabel en nieuwe woonzorgindicatie
Opa vindt dat woningbouwcorporaties gehoor moeten geven aan de wens van heel veel senioren om – bij elkaar – in seniorenwoningen te kunnen wonen. Senioren wonen daar prettiger en rustiger, helpen elkaar en hebben het daardoor gewoon beter. Als er hulp of zorg nodig is, dan is dat ook handiger voor zorgaanbieders, want die kunnen dat dan beter vanuit een plek regelen. OPA is voorstander van de terugkeer van het seniorenlabel. En van nieuwe initiatieven zoals een Knarrenhof, of een project als ParkEntree in Schiedam waar het leefconcept Senior Smart Living is geïntroduceerd, een woonomgeving die actieve senioren een enorme verrijking van hun dagelijks leven kan geven.


Ruimte voor andere woonvormen
OPA wil zelfbouw en samenbouw mogelijk maken. Voor veel jongeren en alleenstaanden zijn een Tiny house of Tiny appartement een aantrekkelijke manier van starten op de woningmarkt. Ook willen jongeren of alleenstaanden steeds vaker samen een woning of appartement kopen of huren. Bureaucratische regels of conservatieve bouwconcepten staan dat nog in de weg. Wij willen hierin meer mogelijk maken, ook al is dat misschien minder winstgevend voor corporaties of ontwikkelaars. We willen, zeker voor de jongere generatie, rekening houden met veranderende wooneisen, met name door de opkomst van het thuiswerken. Dat vergt aanpassing van de bouwprogramma’s. Ook tijdelijk inzetten van kantoorlocaties of andere leegstaande panden voor tijdelijke huisvesting of

flex-wonen kan in de nabije jaren verlichting bieden voor jongeren of economisch daklozen. OPA vindt het geen goed idee dat de gemeente in alle wijken woningen beschikbaar stelt voor daklozen. Dat kan ook helemaal niet, want de gemeente bezit zelf geen woningen.

30% sociaal en 20% voor modaal
OPA wil bouwen voor iedere doelgroep, zowel in het goedkope als het duurdere segment. Alleen zo sluiten we om goed aan bij de vraag van de bevolking. Het woningtekort geldt immers niet alleen voor de sociale huurwoningen, ook voor werkende mensen met een modaal inkomen: voor politieagenten, verpleegkundigen, leraren zijn er onvoldoende mogelijkheden om te huren of te kopen. Juist voor deze hardwerkende Alkmaarders, met vaak (jonge) gezinnen zou extra gebouwd moet worden. Betaalbare koopwoningen en dan juist geen appartementen, maar huizen met een tuintje op de grond. Ook voor de huursector is dat nodig, goede huurhuizen tussen 700 en 900 euro. OPA vindt dat er niet meer dan 30% sociaal bijgebouwd hoeft te worden, en dat 20% van de nieuwe woningen voor modale inkomens beschikbaar moet zijn. Voor een gevarieerd woonmilieu is het ook goed dat er duurdere woningen bij komen.

Vooruitlopend op landelijke wetgeving kan de gemeente het al mogelijk maken dat bij nieuwbouwprojecten een bepaald percentage wordt gereserveerd voor eigen inwoners. OPA is daar voorstander van.

De gemeente kan hierin het goede voorbeeld geven op eigen grond. Zo kan de gemeente ervoor kiezen om op de TMG-locatie op bedrijventerrein Oudorp wat extra’s doen voor de sociale en modale bouw, zonder dat het daar weer extreem de hoogte in moet. De gemeente hoeft immers geen winst te maken op grondverkoop: kwaliteit en leefbaarheid vormen ook de menselijke maat in de betaalbare bouw.

Huisvesting vluchtelingen
Alkmaar heeft al een enorme opgave om vluchtelingen met een verblijfsstatus te huisvesten op de te krappe woningmarkt. Veel (jonge) Alkmaarders moeten om die reden nog langer wachten. OPA vindt dat de gemeente haar wettelijke verplichting na moet komen, maar dat er in Alkmaar geen ruimte is voor een nieuw asielcentrum. Alkmaar heeft ruim 30 jaar vluchtelingen opgevangen, eerst 28 jaar in de Hoef, later 3 jaar aan de Robonsbosweg. Aan die laatste buurt is beloofd dat het tijdelijk zou zijn, aan de inwoners in de Hoef is beloofd dat het AZC daar gesloten zou worden. OPA wil zich houden aan de afspraken die zijn gemaakt met de bevolking.

Houdt lokale politiek onafhankelijk

OPA staat voor de inbreng van burgers. Inwoners weten immers beter wat er speelt dan ambtenaren en bestuurders achter hun bureau. Volg de Onafhankelijke Partij op onze social media kanalen, schrijf u in op onze nieuwsbrief of neem direct contact op met onze raadsleden.