De Onafhankelijke Partij Alkmaar heeft de verkenner voorgesteld eerst een coalitie van BAS, GroenLinks, PvdA, Leefbaar, CDA, PvdD, SP en CU te onderzoeken of deze kans van slagen heeft. Deze partijen ontnamen de grootste partij D66 op oneigenlijke gronden de rol van formerende partijen. Een deel van deze partijen was al tijdens de formatie ronde van D66 bezig met een ander onderhandelingsproces dan D66 voor ogen stond. OPA schaakt liever op 1 bord.

Wanneer de informateur of verkenner laat weten dat deze coalitie niet haalbaar is, is OPA gaarne bereid het gesprek aan te gaan over een bij Alkmaar passende coalitie.


Hierbij onze brief aan de informateur:

 

"Geachte heer Kos,

Allereerst hartelijk dank voor uw uitnodiging.

Analyse politieke situatie
Op 25 januari is er unaniem besloten dat de grootste partij de informatie zou leiden. D66, de grootste partij in Alkmaar heeft deze gelegenheid niet serieus gehad, omdat er parallel aan het traject ook andere onderhandelingen plaats hebben gevonden. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een raadsdebat waarbij een meerderheid D66 heeft ontheven van zijn functie als formerende partij om vervolgens GroenLinks te benoemen tot formerende partij.

De problematiek in Alkmaar is zo heftig geworden, omdat partijen opeens, tijdens de verkenning, andere partijen zijn gaan uitsluiten. Dat is in onze ogen niet gebeurd op basis van inhoud, maar op basis van ‘humeur’: “ik wil niet met die en die”. Wij verwijzen hiervoor naar het verslag van de verkenner mevrouw Oosterop die deze conclusie heeft getrokken op basis van de inbreng van de partijen.

De Onafhankelijke Partij Alkmaar is principieel tegenstander van uitsluiting van politieke partijen. Dat geldt voor FVD maar ook voor VVD. OPA vindt dat je daarmee een heel deel van de kiezers en van de bevolking uitsluit.

De Onafhankelijke Partij Alkmaar heeft tijdens de raadsvergadering geprobeerd over zijn eigen schaduw heen te stappen en met een motie te komen voor een procesbegeleider. Wij vinden namelijk dat D66 de verkennende ronde wél goed heeft uitgevoerd. Deze motie is door een meederheid van de raad verworpen.

OPA vindt dat in tijden van versnippering harmonie moet worden nagestreefd. Groen Links, uw opdrachtgever, denkt meer in links- rechts termen en plaatst bepaalde lokale partijen, waaronder de Onafhankelijke Partij Alkmaar ook onterecht in een bepaalde hoek (nl. rechts, terwijl wij onszelf duidelijk zien als een middenpartij) en heeft met deze bijdrage gekozen voor polarisatie. Wij zijn van mening dat dat onvoldoende recht doet aan de verkiezingsuitslag: die laat immers een divers beeld zien, met geen grote uitschieters naar ‘links’ of ‘rechts’.

Uw uitnodiging
De Onafhankelijke Partij Alkmaar is u erkentelijk voor uw uitnodiging .

Wij zijn van mening dat de verkennende ronde op een adequate manier heeft plaatsgehad en sturen u hierbij de verslagen mee. In deze verslagen staat duidelijk met wie wij samenwerking zien en welke punten voor OPA belangrijk zijn.

De Onafhankelijke Partij Alkmaar is er voorstander van dat u eerst gaat onderzoeken of de raadsmeerderheid die GroenLinks heeft benoemd tot formerende partij tot een coalitie kan komen. Dat is in onze ogen immers ook de boodschap van de partijen die de moties van GroenLinks mede hebben ingediend.

OPA vindt het met dit schrijven dan ook niet nodig om in te gaan op opnieuw verkennende gesprekken. De belangrijkste reden is dat deze al hebben plaatsgehad. Een tweede reden is dat uit de parallelle acties van Groen Links c.s tijdens het afgelopen formatieproces is gebleken dat de Onafhankelijke Partij Alkmaar bij deze partijen niet erg gewenst is. Gesprekken voor de vorm zijn dan zonde van de tijd, zowel van die van u als die van ons.

Maar mocht u als verkenner deze praktische conclusie niet delen dan zijn wij bereid om deze brief toe te lichten. Tot die tijd willen wij het graag hierbij laten.

Met de meeste hoogachting,

Groet,

Victor Kloos

Onafhankelijke Partij Alkmaar"

Houdt lokale politiek onafhankelijk

OPA staat voor de inbreng van burgers. Inwoners weten immers beter wat er speelt dan ambtenaren en bestuurders achter hun bureau. Volg de Onafhankelijke Partij op onze social media kanalen, schrijf u in op onze nieuwsbrief of neem direct contact op met onze raadsleden.