OPA blijft opkomen voor cultuurhistorisch Oostwijk

Geacht college,

Op 22 juli ben ik samen met de nieuwe burgemeester in Oostwijk geweest. Bewust had ik voor deze wijk gekozen, omdat die met sloop wordt bedreigd. Maar ik wilde namens mijn partij Anja Schouten ook hier mee naar toe nemen omdat deze wijk cultuurhistorie kent en een zeer actieve bewonerscommissie. Een combinatie die de Onafhankelijke Partij Alkmaar politiek belangrijk vindt. De kersverse burgemeester toonde zich enthousiast, maar nam -vanzelfsprekend- geen standpunt in. Daar heeft OPA alle begrip voor, het bezoek was daar immers ook niet voor bedoeld.

OPA heeft op 12 augustus technische vragen gesteld om het advies inzake de cultuurhistorie van Oostwijk (opgesteld door het gerenommeerde bureau van Steenhuis Meurs) in ontvangst te mogen nemen. Uiteindelijk hebben we dit niet van u mogen ontvangen. In eerste instantie werd er gemeld dat het er niet was, in tweede instantie -nadat ik had aangegeven zeker te weten dat de gemeente het advies wél heeft - ontving OPA een reactie dat het binnenkort in het college komt en dat ik het daarna kon krijgen. Resultaat: de gemeenteraad, het hoogste orgaan, krijgt niet van het uitvoerend orgaan de informatie waar het om vraagt. Terwijl datzelfde uitvoerende orgaan een tijd lang niets met het advies heeft gedaan.

Wij zijn in het bezit gekomen van een brief van u als college van 13 Juli jl., waarin u schrijft aan historische verenigingen dat zij een cultuur-historisch onderzoek hebben gedaan. Citaat: ‘Dat hebben wij van u mogen ontvangen. Steenhuis Meurs heeft een advies opgesteld, waarin de cultuurhistorische waarden helder worden benoemd. 'Maar we zien op dit moment geen directe aanleiding enige beschermingsprogramma toe te kennen’. Einde citaat.

OPA vindt dat de gemeenteraad recht heeft om de inhoud van dit onderzoek /advies van Steenhuis Meurs te kennen. Reden: op basis van de inhoud neemt u een standpunt in richting een historische vereniging. En daarmee een standpunt over de toekomst van Oostwijk. OPA vindt dat hij zijn controlerende taak zo niet kan uitoefenen.
OPA vindt het gewoon dieptreurig en eigenlijk schandelijk hoe u met (een deel van ?) de raad omgaat. Al eerder hebben wij met u de discussies over informatievoorziening gehad, recent bijvoorbeeld rond het COA aan de Robonsbosweg in januari.

Wij hebben de volgende vragen in het kader van art. 42 RvO:

1 Hoe verhoudt uw opstelling - het niet verstrekken van informatie die in uw bezit is aan de gemeenteraad - zich met de gemeentewet en met uw actieve informatieplicht?

2. Kunt u bevestigen dat u in de brief van 13 juli 2021 heeft geschreven dat u “op dit moment geen aanleiding ziet om een beschermingsvorm toe te kennen”?

3. Wilt u uw standpunt in het college van 24 augustus heroverwegen en dit advies van Steenhuis Meurs, genoemd in uw brief van 13 juli jl., alsnog uiterlijk 24 augustus verstrekken aan de gemeenteraad? Zo nee, waarom niet?

De Onafhankelijke Partij Alkmaar vindt dat een college zelf positie in moet nemen over cultuurhistorische waarden in een stad. U stelt in genoemde brief dat u een proces met bewoners en Woonwaard afwacht.

4. Wat is de reden dat het college niet zelf een standpunt inneemt over de cultuurhistorische waarden?


U zult begrijpen - dat weten we van andere herstructureringen ook - dat een discussie over sloop van je huis waarin je al jaren woont heel heftig is voor de bewoners maar ook voor het collectief van de bewoners, de sociale structuur van een buurt. Wij hebben begrepen dat Woonwaard de planvorming wil overdoen en zelfs het sloopbesluit eventueel wil heroverwegen. OPA constateert dat daarmee de planvorming en ook het Sociaal Plan nu weer helemaal stil komt liggen en vindt dat de stadsvernieuwingsurgentie - door u verleend in 2020- dan moet worden ingetrokken. Deze te lange onzekerheid doet veel met mensen en is niet goed voor de sociale structuur.

5. Kunt u bevestigen dat Woonwaard de planvorming over gaat doen?

6. Deelt u de mening van OPA dat de discussie over de situatie in Oostwijk een enorme impact heeft op de sociale structuur?

7. Nu de onzekerheid langer duurt, bent u bereid om de stadsvernieuwingsurgentie, verleend in 2020, in te trekken? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?


Met vriendelijke groet,

Victor Kloos,

Onafhankelijke Partij Alkmaar.