Wie bakt er straks een eitje voor hen?

Geacht college,


Vanochtend lazen wij in het NHD het bericht dat het Sociaal Pension BV de Opvang er eind volgend jaar mee stop. De voornaamste redenen zijn de slechte staat van het gebouw, waardoor de veiligheid van bewoners is gevaar is en het gebrek aan ondersteuning van de gemeente.


In de Opvang wonen mensen die nergens anders terecht kunnen. In de reguliere hulp ( Beschermd Wonen, DNO) is geen plek voor hen, want ze voldoen niet aan de voorwaarden en ze zijn vaak niet in staat om aan de regels van deze instellingen te voldoen.Daarom is er De Opvang: drie maaltijden per dag, toezicht, een kop koffie en een eigen kamer, zodat de bewoners niet overdag op straat hoeven zwerven. Je zou zeggen dat Alkmaar in de handen mag knijpen met zo’n voorziening, ook nog eens particulier initiatief.


Al meer dan 20 jaar was er overleg met de Opvang over hun situatie. Een aantal jaren geleden, in 2017, heeft de Opvang een beroep gedaan op de gemeente voor financiële steun, of om mee te kijken naar een andere locatie. Dit dus vanwege de slechte staat van het pand en de hoge huur die betaald moet worden.
Er is toen een onderzoek beloofd naar de toekomst van het pension. Daar is €30.000 voor uitgetrokken. Vandaag lezen we dat het college, de wethouder, de stekker er heeft uitgetrokken. Op basis waarvan, vraag je je af? De raad heeft nooit een onderzoek gezien, de onderbouwing ontbreekt en de gemeente laat volgend jaar dus 38 mensen aan hun lot over.

Bij de technische vragen die OPA hier al eerder over heeft gesteld, o.a. bij de behandeling van de begroting antwoordde het college: ‘Dit is geen technische vraag. Zie hierover de voortgangsrapportage uitvoeringsprogramma maatschappelijke opvang dat recent aan de raad is toegestuurd. De verbetering van het sociaal pension maakt deel uit van de projecten uit de woonzorgnota die het college op 25 januari 2018 heeft vastgesteld. Bij beleidskader het vierde kwartaal van 2021 zal in de tussenrapportage van de woonzorgopgave informatie worden gegeven over de actuele stand van zaken. Bij herontwikkeling van het sociaal pension worden de uitgangspunten opvang als uitgangspunt genomen. (sic).


Wij hebben de volgende vragen in het kader van art 42 RvO:

 1. Wat is de uitkomst van het onderzoek dat in 2018 is aangekondigd?

 2. Wat is de reden dat de uitkomst niet met de raad is gedeeld?

  In uw ‘Voortgangsrapportage Uitvoeringsprogrammma Maatschappelijke Opvang’ schrijft u: ‘De verbetering van het sociaal pension maakt deel uit van de projecten uit de woonzorgnota die het college op 25 januari 2018 heeft vastgesteld. In het vierde kwartaal van 2021 zal in de tussenrapportage van de woonzorgopgave informatie worden gegeven over de actuele stand van zaken. Bij de herontwikkeling van het sociaal pension worden de uitgangspunten van het beleidskader maatschappelijke opvang als uitgangspunt genomen’.

 3. Wat zijn die uitgangspunten en hoe verhouden die zich tot de dreigende sluiting vanhet Sociaal Pension?

 4. Wat is de reden dat kennelijk zonder opgaaf van reden de gemeente heeft besloten geen steun meer te verlenen aan het Pension. Op grond van welke afweging? En wat is de reden dat u daar de raad niet over heeft geïnformeerd?

 5. Wie is er eigenlijk verantwoordelijk voor de opvang van deze 38 inwoners van Alkmaar die niet zelfstandig kunnen wonen?

 6. Hoe denkt u deze situatie voor deze 38 zeer kwetsbare bewoners op te gaan lossen?

 7. Kunt u aangeven wat de (structurele) financiële en maatschappelijke kosten zullen zijn voor de gemeente Alkmaar als deze 38 mensen op straat komen staan?

 8. Wat zijn de kosten van het opknappen van het Pension? Heeft u daarover contact gezocht/ gehad met de verhuurder? Zo ja, wat is daar uit gekomen? Zo nee, waarom heeft u geen contact gezocht/ gehad?

 9. Het lijkt de Onafhankelijke Partij Alkmaar logisch dat de gemeenteraad uiteindelijk beslist over de toekomst van het Sociaal Pension. Bent u bereid om hiervoor op korte termijn een besluit van de Raad te vragen.

  Zo nee, waarom niet?

 

Met vriendelijke groet,


Anjo van de Ven,

Onafhankelijke Partij Alkmaar

Houdt lokale politiek onafhankelijk

OPA staat voor de inbreng van burgers. Inwoners weten immers beter wat er speelt dan ambtenaren en bestuurders achter hun bureau. Volg de Onafhankelijke Partij op onze social media kanalen, schrijf u in op onze nieuwsbrief of neem direct contact op met onze raadsleden.