De vriendelijke en benaderbare overheid

Zoals u weet hecht de fractie van de Onafhankelijke Partij Alkmaar veel waarde aan een vriendelijke en benaderbare overheid. Gelukkig zien we dat ook uw college hier oog voor heeft en dit voortvarend oppakt.
In het coalitieakkoord zijn ook ambitieuze doelstellingen hierover opgenomen. Ik citeer:


• Informatie en aanvragen niet alleen digitaal, we hebben ook een open
stadskantoor.


• Er komt één loket voor burgerinitiatieven, waar groene golfambtenaren burgers
helpen bij het uitvoeren van hun initiatieven.


• Ambtenaren werken oplossingsgericht en zijn behulpzaam bij het vinden van
een weg door de bureaucratie (groene golfambtenaar)


Tegelijk ontvangt onze fractie nog regelmatig signalen waaruit blijkt dat deze goede
voornemens af en toe haperen.
Het gaat dan om Alkmaarders die niet worden teruggebeld terwijl dit wel is toegezegd, en om drempels die er nog zijn om een fysieke
afspraak te maken of de betreffende medewerker te spreken te krijgen. In de commissie van 9 april heeft onze fractie hier al aandacht voor gevraagd, maar toch hebben wij nog de volgende vervolgvragen:


1. Ons beeld van een open stadskantoor is dat er geen drempels zijn voor onze inwoners om het stadskantoor te bezoeken en geholpen worden bij hun vragen. Dit houdt in dat inwoners die geen gebruik willen of kunnen maken van internet en een drempel ervaren bij telefonisch contact, op een fysieke manier direct of zo snel mogelijk in contact kunnen komen met de betreffende medewerker.

Deelt het college deze visie?

Zo ja, welke acties heeft het college ondernomen om hieraan inhoud te geven?


2. De Onafhankelijke Partij Alkmaar wil het voor onze inwoners zo makkelijk mogelijk maken om een afspraak te maken. Wij zouden daarom voorstander zijn van een knop op de website waardoor inwoners direct een afspraak kunnen maken op het stadskantoor zonder dat zij hier eerst een telefoontje voor hoeven te plegen. Bent u bereid dit idee uit te voeren?

3. Kunt u aangeven hoe inwoners direct in contact kunnen komen met de groene golfambtenaren die hen door de bureaucratie heen leiden?

4. Kunt u aangeven wanneer het voornemen om een loket voor burgerinitiatieven vorm te geven is gerealiseerd?

 

Met vriendelijke groet,

Femke Flietstra
Onafhankelijke Partij Alkmaar