Kaderstelling veiligheid ging uit als een nachtkaars


Geacht college,

Op 9 december jl. hebben wij in de commissie met uw voorzitter van gedachten gewisseld over de inzet van toezicht in de openbare ruimte. De Onafhankelijke Partij Alkmaar had eerder om kaderstelling gevraagd, waar zetten we onze toezichthouders in, aan welke zaken geef je prioriteit Het bleef echter bij een ‘gewoon’ gesprek waarbij geen concrete afspraken zijn gemaakt, behoudens een toezegging van de burgemeester dat er een bench mark gaat plaatsvinden met andere gemeenten voor wat betreft het aantal inspecteurs toezicht. Het college gaf aan dat de raad eigenlijk niet gaat over de inzet van toezicht omdat dit voorbehouden zou zijn aan de burgemeester. OPA vindt dit onjuist en gebaseerd op een onjuiste veronderstelling.

De Onafhankelijke Partij Alkmaar had een raadsbijlage verwacht op basis waarvan in de raad kon worden vastgesteld waarop toezicht het komende jaar wordt ingezet. Deze hebben wij niet ontvangen. OPA constateert dat wij als gemeenteraad wel betalen maar niet bepalen waar wij de prioriteiten leggen. Op deze manier gaat de discussie over veiligheid als een nachtkaars uit.

Op de website van centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid is het duidelijk geformuleerd: “ De gemeenteraad stelt de kaders van het lokale veiligheidsbeleid vast. Raadsleden dienen er vooral op toe te zien dat beleidskaders lokale betekenis hebben; dat ze aansluiten op de lokale veiligheidssituatie. De raad moet vaststellen welke doelstellingen de gemeente nastreeft. Het is van groot belang dat de raad deze doelen helder en scherp stelt.”

En het wordt vervolgd:

De verantwoording over het gevoerde beleid moet de raad een beeld geven van drie zaken:

  1. Wat hebben we bereikt.

  2. Wat hebben we hiervoor gedaan?

  3. Wat heeft dit ons gekost? “

Nu het een en ander niet vervat is in een concrete kaderstelling valt het beleid niet goed te controleren. Ook op technische vragen hierover is het antwoord onduidelijk hoe de raad het veiligheidsbeleid kan controleren.

De Onafhankelijke Partij Alkmaar heeft geconstateerd dat er in Alkmaar 34 toezichthouders zijn inclusief 5 senior BOA en 15 parkeerhandhavers. OPA heeft ervoor gepleit om deze mensen meer in te zetten voor regulier werk omdat er voor belangrijkere zaken zijn dan parkeren. U heeft als college gelijk dat niet iedere parkeertoezicht BOA direct hiervoor inzetbaar is, maar met enige omscholing wel. Een scanauto kan bovendien veel taken overnemen.

Wanneer je dit aantal bij elkaar optelt is plusminus 15 van plusminus 50 een verkeers BOA, in Breda is dat bijvoorbeeld met behulp van de scanauto 6 op de 60. In Breda is parkeertoezicht in dienst van gemeente, in Alkmaar wordt hier naar onderzoek gedaan.

In Alkmaar doet de afdeling stadstoezicht goed werk en volgt in principe alle meldingen op. Dat is een compliment waard. Het verschil tussen Alkmaar en Breda lijkt er op – zo blijkt uit technische navraag – dat Alkmaar vaak en in algemene zin terugkoppeling geeft van wat er is gedaan met een melding; in Breda gebeurt dit persoonlijk en telefonisch door de wijk Boa’s.

Op de vraag van de burgemeester in de laatste commissie van voor stad wil je zijn als het om Boa’s gaat is het antwoord van de Onafhankelijke Partij Alkmaar: een stad met wijk Boa’s die ook persoonlijke terugkoppeling geven. Dit draagt bij aan het veiligheidsgevoel van Alkmaarders.

Wij hebben de volgende vragen in het kader van art 42 RvO met het verzoek deze mondeling te beantwoorden in de raadsvergadering van 27 januari 2022

 

  1. Bent u alsnog bereid om voor de inzet van de toezichthouders in 2022 een raadsvoorstel voor te leggen zodanig dat de raad later zijn controlerende taak alsnog kan uitvoeren?

  2. Los van het onderzoek dat in Alkmaar loopt naar parkeertoezicht, hoe kijkt u aan tegen de verdeling toezicht in Alkmaar tussen parkeren en algemene handhaving? Deelt u de mening van OPA dat deze is scheefgegroeid?

  3. Bent u bereid om in Alkmaar – net zoals in Breda- met wijk Boa’s te gaan werken en hen persoonlijke terugkoppeling te laten geven van wat er is gedaan? Deelt u de mening van de Onafhankelijke Partij Alkmaar dat dit bijdraagt aan het gevoel van veiligheid van burgers?

 

Met vriendelijke groeten,

 

Victor Kloos

Onafhankelijke Partij Alkmaar

 

 

Houdt lokale politiek onafhankelijk

OPA staat voor de inbreng van burgers. Inwoners weten immers beter wat er speelt dan ambtenaren en bestuurders achter hun bureau. Volg de Onafhankelijke Partij op onze social media kanalen, schrijf u in op onze nieuwsbrief of neem direct contact op met onze raadsleden.